Arbetslöshetssituationen augusti 2020

Det relativa arbetslöshetstalet 10,5 procent i augusti

I augusti var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 10,5 procent, jämfört med 3,3 procent i augusti ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 9,8 procent medan det var 11,1 procent för männen. I augusti var 0,6 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Coronavirusets (covid-19) inverkan på den åländska arbetsmarknaden

Den rådande coronavirussituationen och de restriktioner som för närvarande råder på Åland har stora konsekvenser för sysselsättningsläget på den åländska arbetsmarknaden. Efter den snabba ökningen av antalet arbetslösa samt permitterade arbetssökande under våren, så har antalet sedan mitten av juni minskat i långsam takt.

Det kan poängteras att i den här statistiken definieras dels arbetslösa arbetssökande och dels permitterade personer som arbetslösa. De permitterade personerna har fortfarande en arbetsgivare i praktiken även om de för tillfället saknar arbete.

Figur 1: Arbetssökande personer i augusti efter arbetsmarknadsstatus

Av alla arbetssökande personer i augusti stod arbetslösa för ungefär 46 procent

Figur 1 illustrerar att ca 21 procent av de arbetssökande personerna i augusti 2020 (inklusive boende utanför Åland) fortfarande bestod av permitterade arbetstagare (498 personer). Jämfört med juli 2020 är det en minskning med 65 personer. Ungefär 46 procent av de arbetssökande personerna var arbetslösa (1 127 personer), detta i sin tur är en minskning med 46 personer jämfört med juli 2020. Jämfört med situationen den 15 augusti har arbetslösheten minskat något, antalet arbetslösa eller permitterade har minskat från 1 693 personer den 15 augusti till 1 605 personer den 1 september 2020 (endast boende på Åland).

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet högst för personer under 25 år (14,8 procent), följt av personer i åldern 25–54 år samt personer 55 år och äldre (10,0 procent vardera). Jämfört med situationen i juli har det relativa arbetslöshetstalet sjunkit något i åldersgrupperna under 25 år samt 25–54 år, men stigit något för åldersgruppen 55 år och äldre.

Antalet långtidsarbetslösa fortsatte att öka i augusti

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 14,8 procent, jämfört med 5,0 procent i augusti ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 11,2 procent jämfört med 18,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 10,0 procent (3,4 procent i augusti ifjol). Här var arbetslöshetstalet 9,6 procent för kvinnorna och 10,4 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (302 stycken) var högre än i augusti ifjol (181 stycken), och utgör 1,9 procent av arbetskraften (2,0 procent i augusti ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 90 stycken över 55 år (2,6 procent) och 31 personer under 25 år (0,9 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 150 personer varit arbetslösa längre än tre månader (10,3 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Eckerö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i augusti var 13,2 procent (4,5 procent i augusti ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i augusti ca 8,9 procent (2,5 procent i augusti ifjol) medan det i skärgården steg till 6,7 procent (2,3 procent i augusti ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i augusti högst i Eckerö (med 13,9 procent) medan det var lägst på Sottunga med 4,4 procent. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 2: Regionala arbetslöshetstal 1993–2020

Situationen på den åländska arbetsmarknaden i augusti 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession.

Antalet lediga platser minskade kraftigt

Antalet lediga platser var i augusti 100 stycken, och det är hela 105 platser mindre än i augusti 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 6,2 procent i augusti i år, vilket är 34,9 procentenheter lägre än augusti ifjol. Under augusti månad tillsattes 140 stycken lediga platser vilket är 70 platser mindre än under augusti ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 52,9 procent inom tre veckor, jämfört med ca 54,3 procent i augusti ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 40 stycken).

Kommande publicering preliminärt 2 oktober 2020

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2017. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax