Arbetslöshetssituationen augusti 2022

Det relativa arbetslöshetstalet 3,9 procent i augusti

I augusti var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,9 procent, jämfört med 5,6 procent i augusti ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,6 procent medan det var 4,2 procent för männen. I augusti var 0,9 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet lite högre för unga arbetssökande. Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 4,8 procent, jämfört med 6,2 procent i augusti ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet något lägre än för männen, 4,7 procent jämfört med 5,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,7 procent (5,6 procent i augusti ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,2 procent för kvinnorna och 4,3 procent för männen. För personer i åldern 25–54 år var arbetslöshetstalet 3,9 procent (5,6 procent i augusti ifjol). Jämfört med situationen i juli sjönk det relativa arbetslöshetstalet något för samtliga åldersgrupper. För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Kökar

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i augusti var 5,1 procent (7,4 procent i augusti ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i augusti ca 3,2 procent (4,5 procent i augusti ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,8 procent (3,8 procent i augusti ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i augusti högst i Kökar (med 7,5 procent) och lägst i Kumlinge (med 0,7 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2022Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i augusti 276 stycken, och det är 93 platser mer än i augusti 2021. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 46,6 procent i augusti i år, vilket är 25,6 procentenheter högre än augusti ifjol. Under augusti månad tillsattes 266 stycken lediga platser vilket är 54 platser mer än under augusti ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 50,8 procent inom tre veckor, jämfört med ca 56,1 procent i augusti ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 104 stycken).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2019. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax