Arbetslöshetssituationen augusti 2023

Det relativa arbetslöshetstalet 3,8 procent i augusti

I augusti var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,8 procent, i augusti ifjol var det 3,9 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,4 procent medan det var 4,2 procent för männen. I augusti var 1,1 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet lite högre för unga arbetssökande. Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 7,7 procent (4,8 procent i augusti ifjol). För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet något lägre än för männen, 6,7 procent jämfört med 8,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,6 procent (3,7 procent i augusti ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,2 procent för kvinnorna och 4,1 procent för männen. För personer i åldern 25–54 år var arbetslöshetstalet 3,5 procent (3,9 procent i augusti ifjol), här var arbetslöshetstalet 3,2 procent för kvinnorna och 3,8 procent för männen. Jämfört med situationen i juli ökade det relativa arbetslöshetstalet något i åldersgruppen under 25 år, och var oförändrat i åldersgruppen 55 år och äldre, men sjönk i åldersgruppen 25–54 år. För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i augusti var 5,2 procent (5,1 procent i augusti ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i augusti ca 3,0 procent (3,2 procent i augusti ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,1 procent (2,8 procent i augusti ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i augusti högst i Mariehamn (med 5,2 procent) och lägst i Kumlinge (med 0,7 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2023

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser minskade i augusti

Antalet lediga platser var i augusti 281 stycken, och det är fem platser mer än i augusti 2022. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 48,9 procent i augusti i år, vilket är 2,2 procentenheter högre än augusti ifjol. Under augusti månad tillsattes 223 stycken lediga platser vilket är 43 platser mindre än under augusti ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 53,4 procent inom tre veckor, jämfört med ca 50,8 procent i augusti ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 96 stycken).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2020. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax