Arbetslöshetssituationen december 2008

Arbetslöshetsgraden på samma nivå som för ett år sedan
I december uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,1 procent, samma som i december ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 43 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,4 procent, och den var 0,9 procentenheter högre för de åländska männen (2,9 procent) än för kvinnorna (2,0 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (4,5 procent) var 0,5 procentenheter högre än i december ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,2 procent) var 0,5 procentenheter lägre i december i år jämfört med december ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 13 personer till 56 jämfört med december ifjol, och utgör 0,4 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjunker
En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjunker, i december var den 2,3 procent medan den i december ifjol var 2,8 procent. Jämfört med de övriga regionerna är den dock fortfarande hög. I december var arbetslöshetsgraden 2,0 procent på landsbygden och 1,7 procent i skärgården. Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i december högst i Brändö  med 3,0 procent och lägst i Föglö med 0,4 procent.

Antalet lediga platser ökar
Antalet lediga platser var i december 202 stycken, och det är 5 platser fler än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 70,9 procent i december i år, vilket var 2,5 procentenheter högre än i december ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,0 respektive 2,3 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 115,3 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 660 st i slutet av december vilket är 28 personer färre än ett år tidigare. Under december månad tillsattes 114 st lediga platser, vilket var 2 st färre än under december ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes ca 81 procent inom tre veckor jämfört med ca 82 procent under december ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård och socialt arbete (32 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 14 st sjöarbetsplatser.

Ett år med sjunkande arbetslöshet och minskat antal lediga platser
Den öppna arbetslösheten var under år 2008 i genomsnitt 2,0 procent, vilket är något lägre än år 2007. Kvinnors arbetslöshetsgrad sjönk med 0,1 procentenheter, medan männens ökade marginellt i jämförelse med år 2007. Antalet öppet arbetslösa var under 2008 i genomsnitt 274,  3 personer färre än under året innan. Antalet arbetslösa män var 155  (2,3 %), det vill säga 3 personer fler än under 2007.  Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 119  (1,8 %), 6 personer färre än under 2007. 

Det genomsnittliga antalet lediga platser under år 2008 minskade med 30 st till 258 st från året innan. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) var under år 2008 i genomsnitt 662 st, vilket är 102 personer färre än ett år tidigare. Under år 2008 tillsattes i genomsnitt 223 st lediga platser, vilket var 6 st färre än under fjolåret. De lediga tjänsterna tillsattes relativt snabbt då ca 58 % av dem var tillsatta inom tre veckor under år 2008.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.