Arbetslöshetssituationen december 2012

Arbetslöshetsgraden 3,6 procent i december

I december ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 3,6 procent, en ökning med ca 0,7 procentenheter jämfört med december ifjol då den var 2,9 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 53 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,0 procent, och var för de åländska männen 4,5 procent och för de åländska kvinnorna 3,5 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (6,6 procent) var 0,1 procentenheter lägre än i december ifjol. Arbetslösheten för de 55 år fyllda (3,2 procent) var 0,7 procentenheter högre än i december ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (108 st) var 37 personer fler jämfört med december ifjol, och utgör 0,8 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden högst i Brändö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i december till 4,3 procent, i december ifjol var den 3,4 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i december till 3,0 procent (2,5 procent i december ifjol) och i skärgården steg den till 3,8 procent (2,5 procent i december ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i december högst i Brändö, med 5,4 procent medan den var lägst i Lemland där den uppgick till 1,7 procent.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2012
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser ökar

Antalet lediga platser var i december 226 stycken, och det är hela 60 platser fler jämfört med situationen ett år tidigare (dock inklusive 17 sommararbetsplatser). De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var ca 44,5 procent i december i år, vilket är 4,2 procentenheter mer än december ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i december till 3,4 procent och den totala arbetslösheten till 3,8 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 54,7 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 973 st i slutet av december vilket är hela 129 personer fler än ett år tidigare. Under december månad tillsattes 73 st lediga platser, vilket är 26 platser mindre än under december ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 78 procent inom tre veckor, jämfört med ca 68 procent i december ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård och socialt arbete (med 31 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 6 st sjöarbetsplatser.

Högre arbetslöshetsgrad under det fjärde kvartalet 2012

Den öppna arbetslöshetsgraden var under det fjärde kvartalet 2012 i genomsnitt 3,4 procent. Jämfört med det fjärde kvartalet 2011 är detta en ökning med 0,6 procentenheter.  Kvinnornas arbetslöshet ökade med 0,5 procentenheter, medan männens arbetslöshetsgrad ökade med 0,7 procentenheter. Under det fjärde kvartalet 2012 var kvinnornas genomsnittliga öppna arbetslöshetsgrad 3,2 procent, medan männens var 3,7 procent.

Ett år med högre arbetslöshet och lägre antal lediga platser

Den öppna arbetslösheten var under år 2012 i genomsnitt 3,1 procent, vilket är 0,3 procentenheter högre än år 2011. Både kvinnornas och männens arbetslöshetsgrad ökade med 0,3 procentenheter i jämförelse med år 2011. Antalet öppet arbetslösa var under 2012 i genomsnitt ca 442 personer, 44 personer fler än under året innan. Antalet arbetslösa män var ca 233 (3,3 procent), 20 personer fler än under 2011.  Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till ca 210 (2,9 procent), 24 personer fler än under 2011.  Det genomsnittliga antalet lediga platser under år 2012 minskade med 10 st till 206 st från året innan. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) var under år 2012 i genomsnitt 878 st varje månad, vilket är 41 personer fler än ett år tidigare. Under år 2012 tillsattes i genomsnitt 174 st lediga platser varje månad, vilket var 5 st färre än under fjolåret. De lediga tjänsterna tillsattes relativt snabbt då ca 57 procent av dem var tillsatta inom tre veckor under år 2012 (ca 55 procent år 2011).

Figur 2: Arbetslöshetsgrader och lediga platser år 1989-2012
Linjediagram som illustrerar arbetslöshetsgrader samt antalet lediga platser

Under år 2012 var den genomsnittliga öppna arbetslöshetsgraden 3,9 procent i Mariehamn,  jämfört med 3,4 procent under år 2011. I skärgården var den genomsnittliga öppna arbetslöshetsgraden 2,6 procent år 2012 (2,7 procent år 2011), medan den var 2,6 procent på landsbygden (2,3 procent år 2011). Under året hade Kumlinge lägst genomsnittlig öppen arbetslöshetgrad med 1,5 procent, medan Eckerö hade högst med 4,4 procent.

Figur 3: Den öppna arbetslöshetsgraden per kommun 2012, procent
Karta som visar den öppna arbetslöshetsgraden per kommun

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 3 januari 2013 

Kommande publicering preliminärt 4 februari 2013