Arbetslöshetssituationen december 2017

Det relativa arbetslöshetstalet 3,8 procent i december

I december var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,8 procent, i december ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 4,0 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,4 procent medan det var 4,2 procent för männen. I december var 1,2 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 4,6 procent, samma som i december ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 3,9 procent jämfört med 5,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,7 procent (3,6 procent i december ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,4 procent för kvinnorna och 4,1 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (166 st) var högre än i december ifjol (146 st), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (1,0 procent i december ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 60 st över 55 år (1,8 procent) och två personer under 25 år (0,1 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 19 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,2 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk mest i skärgården

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i december var 4,7 procent (4,8 procent i december ifjol). På landsbygden sjönk arbetslöshetstalet i december till 3,3 procent (3,4 procent i december ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,1 procent (3,3 procent i december ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i december högst i Geta (med 6,7 procent) medan det var lägst i Sottunga, som fortsättningsvis inte hade några arbetslösa personer.  För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2017

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i december 227 stycken (inklusive 61 sommararbetsplatser), och det är sex lediga platser mer än ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 39,6 procent i december i år, vilket är 1,6 procentenheter högre än december ifjol. Under december månad tillsattes 135 st lediga platser vilket är en plats mer än under december ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 63,7 procent inom tre veckor, jämfört med ca 82,8 procent i december ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 41 st).

Arbetslöshetstalet sjönk under det fjärde kvartalet 2017

Det relativa arbetslöshetstalet var under det fjärde kvartalet 2017 i genomsnitt 3,7 procent. Jämfört med det fjärde kvartalet 2016 (3,8 procent) sjönk arbetslöshetstalet med 0,1 procentenheter. Under det fjärde kvartalet 2017 var kvinnornas genomsnittliga relativa arbetslöshetstal 3,4 procent, medan männens var 4,1 procent.

Under det fjärde kvartalet 2017 var ungefär 1,1 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, 0,3 procent, arbetsprövning/arbetspraktik, 0,1 procent, eller i sysselsättningsfrämjande utbildning, 0,8 procent). Under det fjärde kvartalet 2016 var ungefär 1,3 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Ett år med lägre arbetslöshetsgrad men högre antal arbetssökande

Det relativa arbetslöshetstalet var under år 2017 i genomsnitt 3,6 procent, vilket är 0,1 procentenheter lägre än år 2016. Männens arbetslöshetstal minskade med 0,2 procentenheter i jämförelse med år 2016 medan kvinnornas arbetslöshetstal i genomsnitt var oförändrat. Antalet arbetslösa arbetssökande var under 2017 i genomsnitt 549 personer, tio personer fler än under året innan. Antalet arbetslösa arbetssökande män var i genomsnitt 296 st (3,9 procent), en person mer än under år 2016. Antalet arbetslösa arbetssökande kvinnor uppgick till i genomsnitt 253 st (3,4 procent), nio personer mer än under år 2016.

Figur 2: Arbetslöshetstal och lediga platser år 1989–2017

Linjediagram som visar det relativa arbetslöshetstalet totalt och för ungdomar, samt antalet lediga platser

Under år 2017 var det genomsnittliga relativa arbetslöshetstalet 4,6 procent i Mariehamn, samma som under år 2016. I skärgården var det genomsnittliga relativa arbetslöshetstalet 2,7 procent år 2017 (2,8 procent år 2016), medan det var 3,0 procent på landsbygden (3,2 procent år 2016). Under året hade Geta högst genomsnittligt relativt arbetslöshetstal med 5,5 procent, medan Sottunga inte hade några arbetlösa personer alls under året.

Figur 3: Det relativa arbetslöshetstalet per kommun 2017, procent

Karta som visar det relativa arbetslöshetstalet per kommun

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om årsmedeltal finns även som Excel-filer på vår hemsida. På vår hemsida finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2015. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax