Arbetslöshetssituationen december 2019

Det relativa arbetslöshetstalet 3,9 procent i december

I december var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,9 procent, i december ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,6 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,3 procent medan det var 4,5 procent för männen. I december var 1,0 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,6 procent, oförändrat jämfört med december ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet betydligt lägre än för männen, 4,0 procent jämfört med 7,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 4,1 procent (3,4 procent i december ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,2 procent för kvinnorna och 5,1 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (190 stycken) var högre än i december ifjol (159 stycken), och utgör 1,3 procent av arbetskraften (1,1 procent i december ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 67 stycken över 55 år (2,0 procent) och 14 personer under 25 år (0,4 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 37 personer varit arbetslösa längre än tre månader (2,6 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet ökade i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i december ökade till 5,3 procent (4,6 procent i december ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i december ca 3,0 procent (samma som i december ifjol) medan det i skärgården steg till 2,6 procent (2,2 procent i december ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i december högst i Mariehamn (med 5,3 procent) medan det var lägst i Lemland med 1,4 procent. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2019

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser minskade kraftigt

Antalet lediga platser var i december 189 stycken (inklusive 64 sommararbetsplatser), och det är hela 73 platser mindre än i december 2018. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 32,3 procent i december i år, vilket är 16,0 procentenheter lägre än december ifjol. Under december månad tillsattes 168 stycken lediga platser vilket är 43 platser mer än under december ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 67,9 procent inom tre veckor, jämfört med ca 62,4 procent i december ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 51 stycken).

Arbetslöshetstalet steg under det fjärde kvartalet 2019

Det relativa arbetslöshetstalet var under det fjärde kvartalet 2019 i genomsnitt 3,6 procent, under det fjärde kvartalet 2018 var det 3,3 procent. Under det fjärde kvartalet 2019 var kvinnornas genomsnittliga relativa arbetslöshetstal 3,1 procent, medan männens var 4,1 procent.

Under det fjärde kvartalet 2019 var ungefär 1,0 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, 0,2 procent, arbetsprövning/arbetspraktik, 0,1 procent, eller i sysselsättningsfrämjande utbildning, 0,8 procent). Under det fjärde kvartalet 2018 var ungefär 1,3 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Ett år med högre antal arbetssökande

Det relativa arbetslöshetstalet var under år 2019 i genomsnitt 3,5 procent, vilket är oförändrat jämfört med år 2018. Kvinnornas arbetslöshetstal minskade med 0,1 procentenheter i jämförelse med år 2018 medan männens arbetslöshetstal förblev oförändrat. Antalet arbetslösa arbetssökande var under 2019 i genomsnitt 531 personer per månad, marginellt mindre än året innan. Antalet arbetslösa arbetssökande män var i genomsnitt 302 stycken (4,0 procent), en person mer än under år 2018. Antalet arbetslösa arbetssökande kvinnor uppgick till i genomsnitt 229 stycken (3,0 procent), två personer färre än under år 2018.

Figur 2: Arbetslöshetstal och lediga platser år 1989–2019

Antalet lediga platser närmar sig toppnoteringen från år 2001

Under år 2019 var det genomsnittliga relativa arbetslöshetstalet 4,8 procent i Mariehamn (4,6 procent år 2018). I skärgården var det genomsnittliga relativa arbetslöshetstalet 2,3 procent år 2019 (2,4 procent år 2018), medan det var 2,7 procent på landsbygden (2,9 procent år 2018). Under året hade Mariehamn högst genomsnittligt relativt arbetslöshetstal med 4,8 procent, medan Sottunga hade minst genomsnittligt relativt arbetslöshetstal med 1,0 procent.

Figur 3: Det relativa arbetslöshetstalet per kommun 2019, procent

Högst genomsnittlig arbetslöshet i Mariehamn under år 2019

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2017. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax