Arbetslöshetssituationen december 2021

Det relativa arbetslöshetstalet 5,2 procent i december

I december var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 5,2 procent, jämfört med 9,4 procent i december ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 4,7 procent medan det var 5,7 procent för männen. I december var 1,3 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,2 procent, jämfört med 9,9 procent i december ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 3,1 procent jämfört med 7,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 5,4 procent (9,6 procent i december ifjol). Här var arbetslöshetstalet samma för både kvinnor och män (5,4 procent). Antalet långtidsarbetslösa (385 stycken) var lägre än i december ifjol (744 stycken), och utgör 2,5 procent av arbetskraften (4,9 procent i december ifjol). Antalet långtidsarbetslösa har minskat marginellt jämfört med november då antalet var 388 st. Av de långtidsarbetslösa var 125 stycken över 55 år (3,5 procent) och tolv personer under 25 år (0,3 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 28 personer varit arbetslösa längre än tre månader (2,0 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i december var 6,9 procent (11,8 procent i december ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i december ca 4,3 procent (8,0 procent i december ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,7 procent (6,3 procent i december ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i december högst i Mariehamn (med 6,9 procent) och lägst i Föglö (med 1,2 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2021

Antalet lediga platser ökade jämfört med december ifjol

Antalet lediga platser var i december 298 stycken (inklusive 70 sommararbetsplatser), och det är 182 platser mer än i december 2020. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 37,1 procent i december i år, vilket är 29,0 procentenheter högre än december ifjol. Under december månad tillsattes 199 stycken lediga platser vilket är 54 platser mer än under december ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 57,3 procent inom tre veckor, jämfört med ca 86,2 procent i december ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 79 stycken).

Arbetslöshetstalet sjönk under det fjärde kvartalet 2021

Det relativa arbetslöshetstalet var under det fjärde kvartalet 2021 i genomsnitt 5,0 procent, jämfört med 9,2 procent under det fjärde kvartalet 2020. Under det fjärde kvartalet 2021 var kvinnornas genomsnittliga relativa arbetslöshetstal 4,6 procent, medan männens var 5,4 procent.

Under det fjärde kvartalet 2021 var ungefär 1,4 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, 0,4 procent, arbetsprövning/arbetspraktik, 0,1 procent, eller i sysselsättningsfrämjande utbildning, 0,9 procent). Under det fjärde kvartalet 2020 var ungefär 1,3 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Den åländska arbetsmarknaden återhämtar sig efter coronapandemin

Det relativa arbetslöshetstalet var under år 2021 i genomsnitt 6,8 procent, vilket är betydligt lägre än år 2020 då arbetslöshetstalet var 9,5 procent. Nivån är dock fortfarande betydligt högre än innan coronapandemin. Kvinnornas arbetslöshetstal minskade med 2,5 procentenheter i jämförelse med år 2020 medan männens arbetslöshetstal minskade med 2,9 procentenheter. Antalet arbetslösa arbetssökande var under 2021 i genomsnitt 1 048 personer per månad, jämfört med 1 455 personer per månad året innan. Antalet arbetslösa arbetssökande män var i genomsnitt 566 stycken (7,3 procent), 223 personer mindre än under år 2020.  Antalet arbetslösa arbetssökande kvinnor uppgick till i genomsnitt 482 stycken (6,3 procent), 184 personer mindre än under år 2020.

Figur 2: Arbetslöshetstal och lediga platser år 1989–2021

Under år 2021 var det genomsnittliga relativa arbetslöshetstalet 8,8 procent i Mariehamn (12,3 procent år 2020). I skärgården var det genomsnittliga relativa arbetslöshetstalet 4,8 procent år 2021 (6,2 procent år 2020), medan det var 5,6 procent på landsbygden (7,9 procent år 2020). Under året hade Kökar högst genomsnittligt relativt arbetslöshetstal med 9,0 procent, medan Sottunga hade lägst genomsnittligt relativt arbetslöshetstal med 0,4 procent.

Figur 3: Det relativa arbetslöshetstalet per kommun 2021, procent

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2019. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Kontaktperson: 

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden