Arbetslöshetssituationen december 2022

Det relativa arbetslöshetstalet 4,4 procent i december

I december var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 4,4 procent, jämfört med 5,2 procent i december ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,5 procent medan det var 5,2 procent för männen. I december var 1,2 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet lite högre för unga arbetssökande. Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 6,3 procent, jämfört med 5,2 procent i december ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 3,8 procent jämfört med 8,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 4,5 procent (5,4 procent i december ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,2 procent för kvinnorna och 5,9 procent för männen. För personer i åldern 25–54 år var arbetslöshetstalet 4,1 procent (5,1 procent i december ifjol), här var arbetslöshetstalet 3,6 procent för kvinnorna och 4,6 procent för männen. Jämfört med situationen i november steg det relativa arbetslöshetstalet något i samtliga åldersgrupper. För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Mariehamn samt Geta

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i december var 5,7 procent (6,9 procent i december ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i december ca 3,6 procent (4,3 procent i december ifjol) medan det i skärgården steg till 2,8 procent (2,7 procent i december ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i december högst i Mariehamn samt Geta (med 5,7 procent) medan Kumlinge samt Sottunga inte hade några arbetslösa arbetssökande. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2022

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i december 320 stycken (inklusive 122 sommararbetsplatser), och det är 22 platser mer än i december 2021. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 48,6 procent i december i år, vilket är 11,5 procentenheter högre än december ifjol. Under december månad tillsattes 143 stycken lediga platser vilket är 56 platser mindre än under december ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 70,6 procent inom tre veckor, jämfört med ca 57,3 procent i december ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 51 stycken).

Arbetslöshetstalet sjönk under det fjärde kvartalet 2022

Det relativa arbetslöshetstalet var under det fjärde kvartalet 2022 i genomsnitt 4,1 procent, jämfört med 5,0 procent under det fjärde kvartalet 2021. Under det fjärde kvartalet 2022 var kvinnornas genomsnittliga relativa arbetslöshetstal 3,3 procent, medan männens var 4,9 procent.

Under det fjärde kvartalet 2022 var ungefär 1,3 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, 0,3 procent, arbetsprövning/arbetspraktik, 0,1 procent, eller i sysselsättningsfrämjande utbildning, 0,9 procent). Under det fjärde kvartalet 2021 var ungefär 1,4 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Den åländska arbetsmarknaden fortsätter att återhämta sig efter coronapandemin

Det relativa arbetslöshetstalet var under år 2022 i genomsnitt 4,5 procent, vilket är betydligt lägre än år 2021 då arbetslöshetstalet var 6,8 procent. Nivån är dock fortfarande högre än innan coronapandemin. Kvinnornas arbetslöshetstal minskade med 2,2 procentenheter i jämförelse med år 2021 medan männens arbetslöshetstal minskade med 2,4 procentenheter. Antalet arbetslösa arbetssökande var under 2022 i genomsnitt 676 personer per månad, jämfört med 1 048 personer per månad året innan. Antalet arbetslösa arbetssökande män var i genomsnitt 371 stycken (4,9 procent), 195 personer mindre än under år 2021.  Antalet arbetslösa arbetssökande kvinnor uppgick till i genomsnitt 305 stycken (4,0 procent), 177 personer mindre än under år 2021.

Figur 2: Arbetslöshetstal och lediga platser år 1989–2022Coronapandemin påverkar fortsättningsvis den åländska arbetsmarknaden

Högst genomsnittlig arbetslöshet i Kökar under år 2022 

Under år 2022 var det genomsnittliga relativa arbetslöshetstalet 5,9 procent i Mariehamn (8,8 procent år 2021). I skärgården var det genomsnittliga relativa arbetslöshetstalet 3,5 procent år 2022 (4,8 procent år 2021), medan det var 3,6 procent på landsbygden (5,6 procent år 2021). Under året hade Kökar högst genomsnittligt relativt arbetslöshetstal med 6,9 procent, medan Kumlinge hade lägst genomsnittligt relativt arbetslöshetstal med 1,6 procent.

Figur 3: Det relativa arbetslöshetstalet per kommun 2022, procentHögst genomsnittlig arbetslöshet i Kökar under år 2022

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2020. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax