Arbetslöshetssituationen februari 2009

Högre öppen arbetslöshet i februari
I februari uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,6 procent, 0,5 procentenheter högre än i februari ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 39 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,8 procent, och den var 0,9 procentenheter högre för de åländska männen (3,3 procent) än för kvinnorna (2,4 procent). Den totala arbetslöshetsgraden var 0,4 procentenheter högre än i februari 2008. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (6,6 procent) var 2,5 procentenheter högre än i februari ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,2 procent) var 0,5 procentenheter lägre i februari i år jämfört med februari ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 14 personer till 56 jämfört med februari ifjol, och utgör 0,4 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden i skärgården sjunker
En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden på landsbygden ökar, i februari var den 2,4 procent medan den i februari ifjol var 1,5 procent. I Mariehamn ökade arbetslöshetsgraden i februari till 3,0 procent (2,7 procent i februari ifjol) medan den i skärgården sjönk till 1,9 procent (2,6 procent i februari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i februari högst i Geta med 4,3 procent och lägst i Föglö med 0,4 procent.

Antalet lediga platser minskar
Antalet lediga platser var i februari 354 stycken, och det är hela 114 platser färre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 100,6 procent i februari i år, vilket var 64,8 procentenheter lägre än i februari ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,3 respektive 2,6 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 71,3 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 769 st i slutet av februari vilket är 29 personer färre än ett år tidigare. Under februari månad tillsattes 198 st lediga platser, vilket var 38 st färre än under februari ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes ca 54 procent inom tre veckor jämfört med ca 53 procent under februari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (81 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 29 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.