Arbetslöshetssituationen februari 2016

Förändringar i statistiken

Arbetslöshetsmeddelandet har genomgått en förnyelse från och med januari 2016, den största skillnaden är att begreppen öppen arbetslöshet samt total arbetslöshet inte längre används. Det som motsvarar öppen arbetslöshet benämns i fortsättningen som relativ arbetslöshet. Total arbetslöshet, som omfattade öppet arbetslösa samt placerade i åtgärder, redovisas inte längre. Förnyelsen av arbetslöshetsmeddelandet har genomförts främst för att öka jämförbarheten med omkringliggande regioner. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet 4,0 procent i februari

I februari var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 4,0 procent, i februari ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 4,2 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,4 procent medan det var 4,7 procent för männen. Ungefär 1,4 procent av arbetskraften var sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Eckerö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn sjönk i februari till 4,9 procent, i februari ifjol var den 5,2 procent. På landsbygden var arbetslöshetstalet i februari 3,4 procent (3,6 procent i februari ifjol) medan det i skärgården steg till 3,2 procent (3,1 procent i februari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i februari högst i Eckerö (med 6,1 procent) medan det fortsättningsvis inte fanns några arbetslösa i Sottunga.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000–2016

Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Ungdomsarbetslösheten sjönk

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 6,0 procent, i februari ifjol var det 7,7 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 5,4 procent jämfört med 6,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,5 procent, i februari ifjol var andelen 3,8 procent. Även här var arbetslöshetstalet högre för männen (3,8 procent) än för kvinnorna (3,3 procent). Antalet långtidsarbetslösa (165 st) sjönk jämfört med februari ifjol (172 st), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (1,2 procent ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 63 st över 55 år (1,9 procent) och tio personer under 25 år (0,3 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 28 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,8 procent).

Antalet arbetssökande ökade något

Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 140 personer i slutet av februari vilket är 21 personer mer än ett år tidigare. Den relativa arbetslösheten består av arbetssökande personer som antingen är arbetslösa eller permitterade (i februari 570 st respektive 12 st). Utöver dessa kan även arbetssökande personer med sysselsättningsstöd (30 st), i arbetsprövning/arbetspraktik (17 st) samt personer i sysselsättningsfrämjande utbildning (154 st) räknas som utan arbete. Enligt Arbets- och näringsministeriet står dock personer i arbetsprövning/arbetspraktik samt personer i utbildning utanför arbetskraften, och räknas således inte som arbetslösa. Personer med sysselsättningsstöd (tidigare kallat placerade i åtgärder) räknades tidigare in i begreppet total arbetslöshet.

Antalet lediga platser minskade något i februari

Antalet lediga platser var i februari 409 stycken (inklusive 230 sommarjobb och 8 platser utanför Åland), och det är hela fyra platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 70,4 procent i februari i år, vilket är 2,9 procentenheter högre än februari ifjol. Under februari månad tillsattes hela 305 st lediga platser, vilket är 75 platser fler än under februari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 46,2 procent inom tre veckor, jämfört med ca 66,5 procent i februari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 111 st). Observera att yrkesindelningen från och med juni 2014 följer den internationella yrkesklassificeringen ISCO-2010, och följaktligen inte är jämförbar med tidigare publicerade uppgifter.

Figur 2: Antal öppet arbetslösa arbetssökande och lediga platser enligt yrke, februari 2016

Stapeldiagram som visar antalet öppet arbetslösa arbetssökande och lediga platser enligt yrke

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om årsmedeltal finns även som Excel-filer på vår hemsida. På vår hemsida finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 mars 2016 

Kommande publicering preliminärt 4 april 2016