Arbetslöshetssituationen februari 2017

De senaste uppgifterna om arbetslöshetssituationen på Åland (februari 2017) finns nu publicerade på ÅSUBs hemsida. Publikationen omfattar månadsvisa arbetslöshetsuppgifter.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Enligt de senaste uppgifterna har arbetskraften på Åland ökat, vilket innebär att det relativa arbetslöshetstalet har sjunkit lite trots att antalet arbetslösa arbetssökande har ökat något. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2014. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet 3,8 procent i februari

I februari var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,8 procent, i februari ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 4,0 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,6 procent medan det var 4,0 procent för männen. Ungefär 1,5 procent av arbetskraften var sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,4 procent, i februari ifjol var det 6,0 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 4,2 procent jämfört med 6,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,5 procent (samma som i februari ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,4 procent för kvinnorna och 3,6 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (152 st) var lägre än i februari ifjol (165 st), och utgör 1,0 procent av arbetskraften (1,1 procent i februari ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 55 st över 55 år (1,6 procent) och elva personer under 25 år (0,3 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 25 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,6 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i februari var 4,8 procent (4,9 procent i februari ifjol). På landsbygden sjönk arbetslöshetstalet i februari till 3,2 procent (3,4 procent i februari ifjol) medan det i skärgården sjönk till 3,0 procent (3,2 procent i februari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i februari högst i Geta (med 5,9 procent) medan det var lägst i Sottunga, som inte hade några arbetslösa personer alls. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2017

Antalet lediga platser minskade

Antalet lediga platser var i februari 385 stycken (inklusive 209 sommararbetsplatser samt en plats utanför Åland), och det är 24 platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 66,8 procent i februari i år, vilket är 3,6 procentenheter lägre än februari ifjol. Under februari månad tillsattes 247 st lediga platser, vilket är 58 platser mindre än under februari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 49,4 procent inom tre veckor, jämfört med ca 46,2 procent i februari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 100 st).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax