Arbetslöshetssituationen februari 2019

Det relativa arbetslöshetstalet 3,8 procent i februari

I februari var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,8 procent, i februari ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,9 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,2 procent medan det var 4,3 procent för männen. I februari var 1,3 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,7 procent, i februari ifjol var det 4,9 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 4,9 procent jämfört med 6,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,9 procent (4,0 procent i februari ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,5 procent för kvinnorna och 4,4 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (163 stycken) var lägre än i februari ifjol (175 stycken), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (1,2 procent i februari ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 68 stycken över 55 år (2,0 procent) och tio personer under 25 år (0,3 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 32 personer varit arbetslösa längre än tre månader (2,2 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk något i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i februari sjönk till 4,8 procent (5,0 procent i februari ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i februari ca 3,1 procent (3,2 procent i februari ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,6 procent (2,7 procent i februari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i februari högst i Geta (med 5,7 procent) medan det var lägst i Sottunga som inte hade några arbetslösa. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2019

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade något

Antalet lediga platser var i februari 529 stycken (inklusive 334 sommararbetsplatser), och det är elva platser mer än i februari 2018. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 93,0 procent i februari i år, vilket är 5,0 procentenheter högre än februari ifjol. Under februari månad tillsattes 255 stycken lediga platser vilket är 55 platser mindre än under februari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 54,9 procent inom tre veckor, jämfört med ca 41,9 procent i februari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 96 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2016. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax