Arbetslöshetssituationen februari 2020

Det relativa arbetslöshetstalet 3,7 procent i februari

I februari var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,7 procent, jämfört med 3,8 procent i februari ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 2,9 procent medan det var 4,4 procent för männen. I februari var 1,1 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,2 procent, jämfört med 5,7 procent i februari ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet betydligt lägre än för männen, 3,7 procent jämfört med 6,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,7 procent (3,9 procent i februari ifjol). Här var arbetslöshetstalet 2,8 procent för kvinnorna och 4,8 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (196 stycken) var högre än i februari ifjol (163 stycken), och utgör 1,3 procent av arbetskraften (1,1 procent i februari ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 74 stycken över 55 år (2,1 procent) och 11 personer under 25 år (0,3 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 31 personer varit arbetslösa längre än tre månader (2,1 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i februari var 5,2 procent (4,8 procent i februari ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i februari ca 2,7 procent (3,1 procent i februari ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,5 procent (2,6 procent i februari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i februari högst i Mariehamn (med 5,2 procent) medan det var lägst i Lemland med 1,6 procent. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2010–2020

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser minskade kraftigt

Antalet lediga platser var i februari 398 stycken (inklusive 217 sommararbetsplatser), och det är hela 131 platser mindre än i februari 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 70,6 procent i februari i år, vilket är 22,4 procentenheter lägre än februari ifjol. Under februari månad tillsattes 370 stycken lediga platser vilket är hela 115 platser mer än under februari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 37,6 procent inom tre veckor, jämfört med ca 54,9 procent i februari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 181 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2017. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax