Arbetslöshetssituationen februari 2021

Det relativa arbetslöshetstalet 8,9 procent i februari

I februari var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 8,9 procent, jämfört med 3,7 procent i februari ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 7,9 procent medan det var 10,0 procent för männen. I februari var 1,9 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Coronavirusets (covid-19) inverkan på den åländska arbetsmarknaden

Den rådande coronavirussituationen och de restriktioner som för närvarande råder på Åland har fortsättningsvis stora konsekvenser för sysselsättningsläget på den åländska arbetsmarknaden. Efter den snabba ökningen av antalet arbetslösa samt permitterade arbetssökande under våren, så har antalet sedan mitten av juni minskat i långsam takt. Efter en liten ökning i december, så har antalet igen fortsatt att sjunka.

Det kan poängteras att i den här statistiken definieras dels arbetslösa arbetssökande och dels permitterade personer som arbetslösa. De permitterade personerna har fortfarande en arbetsgivare i praktiken även om de för tillfället saknar arbete.

Figur 1: Arbetssökande personer i februari efter arbetsmarknadsstatus

Av alla arbetssökande personer i februari stod arbetslösa för ungefär 44 procent

Figur 1 illustrerar att drygt 14 procent av de arbetssökande personerna i februari 2021 (inklusive boende utanför Åland) fortfarande bestod av permitterade arbetstagare (340 personer). Jämfört med januari 2020 är det en minskning med fem personer. Ungefär 44 procent av de arbetssökande personerna var arbetslösa (1 045 personer), detta i sin tur är en minskning med 20 personer jämfört med januari 2020.

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet högst för personer under 25 år (10,2 procent), följt av personer i åldern 25–54 år samt personer 55 år och äldre (8,8 procent vardera). Jämfört med situationen i januari har det relativa arbetslöshetstalet minskat något i samtliga åldersgrupper.

Antalet långtidsarbetslösa minskade något jämfört med januari

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 10,2 procent, jämfört med 5,2 procent i februari ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 7,5 procent jämfört med 12,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 8,8 procent (3,7 procent i februari ifjol). Här var arbetslöshetstalet 8,4 procent för kvinnorna och 9,2 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (717 stycken) var mycket högre än i februari ifjol (196 stycken), och utgör 4,6 procent av arbetskraften (1,3 procent i februari ifjol). Antalet har dock minskat något jämfört med januari (722 stycken). Av de långtidsarbetslösa var 215 stycken över 55 år (6,0 procent) och 35 personer under 25 år (1,0 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 73 personer varit arbetslösa längre än tre månader (5,2 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Kökar

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i februari var 10,9 procent (5,2 procent i februari ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i februari ca 7,6 procent (2,7 procent i februari ifjol) medan det i skärgården steg till 7,1 procent (2,5 procent i februari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i februari högst i Kökar (med 14,3 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2010–2021

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser minskade jämfört med februari ifjol

Antalet lediga platser var i februari 308 stycken (inklusive 142 sommararbetsplatser), och det är 90 platser mindre än i februari 2020. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 22,4 procent i februari i år, vilket är hela 48,2 procentenheter lägre än februari ifjol. Under februari månad tillsattes 280 stycken lediga platser vilket är 90 platser mindre än under februari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 56,1 procent inom tre veckor, jämfört med ca 37,6 procent i februari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 152 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2018. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.