Arbetslöshetssituationen februari 2022

Det relativa arbetslöshetstalet 5,7 procent i februari

I februari var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 5,7 procent, jämfört med 8,9 procent i februari ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 5,2 procent medan det var 6,2 procent för männen. I februari var 1,4 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 7,9 procent, jämfört med 10,2 procent i februari ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 5,2 procent jämfört med 10,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 5,6 procent (8,8 procent i februari ifjol). Här var arbetslöshetstalet 5,4 procent för kvinnorna och 5,7 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (388 stycken) var lägre än i februari ifjol (717 stycken), och utgör 2,6 procent av arbetskraften (4,6 procent i februari ifjol). Antalet långtidsarbetslösa har ökat något jämfört med januari då antalet var 377 st. Av de långtidsarbetslösa var 126 stycken över 55 år (3,5 procent) och 15 personer under 25 år (0,4 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 36 personer varit arbetslösa längre än tre månader (3,0 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Kökar

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i februari var 7,5 procent (10,9 procent i februari ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i februari ca 4,5 procent (7,6 procent i februari ifjol) medan det i skärgården sjönk till 5,0 procent (7,1 procent i februari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i februari högst i Kökar (med 8,4 procent) och lägst i Sottunga (med 2,3 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2022

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade jämfört med februari ifjol

Antalet lediga platser var i februari hela 687 stycken (inklusive 326 sommararbetsplatser), och det är 379 platser mer än i februari 2021. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 79,3 procent i februari i år, vilket är 56,9 procentenheter högre än februari ifjol. Under februari månad tillsattes 317 stycken lediga platser vilket är 37 platser mer än under februari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 45,4 procent inom tre veckor, jämfört med ca 56,1 procent i februari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 136 stycken).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2019. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax