Arbetslöshetssituationen februari 2023

Det relativa arbetslöshetstalet 4,6 procent i februari

I februari var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 4,6 procent, jämfört med 5,7 procent i februari ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,8 procent medan det var 5,4 procent för männen. I februari var 1,4 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet lite högre för unga arbetssökande. Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 7,7 procent (7,9 procent i februari ifjol). För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 6,9 procent jämfört med 8,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 4,1 procent (5,6 procent i februari ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,3 procent för kvinnorna och 5,1 procent för männen. För personer i åldern 25–54 år var arbetslöshetstalet 4,4 procent (5,5 procent i februari ifjol), här var arbetslöshetstalet 3,6 procent för kvinnorna och 5,1 procent för männen. Jämfört med situationen i januari steg det relativa arbetslöshetstalet något i åldersgruppen 25–54 år, medan det relativa arbetslöshetstalet sjönk något i åldersgrupperna under 25 år samt 55 år och äldre. För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i februari var 6,2 procent (7,5 procent i februari ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i februari ca 3,5 procent (4,5 procent i februari ifjol) medan det i skärgården sjönk till 3,7 procent (5,0 procent i februari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i februari högst i Mariehamn (med 6,2 procent) medan Kumlinge samt Sottunga inte hade några arbetslösa arbetssökande. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2023Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

 

Antalet lediga platser sjönk något i februari

Antalet lediga platser var i februari 627 stycken (inklusive 228 sommararbetsplatser), och det är 60 platser mindre än i februari 2022. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 91,3 procent i februari i år, vilket är 11,9 procentenheter högre än februari ifjol. Under februari månad tillsattes 392 stycken lediga platser vilket är 75 platser mer än under februari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 42,3 procent inom tre veckor, jämfört med ca 45,4 procent i februari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 181 stycken).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2020. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax