Arbetslöshetssituationen februari 2024

Det relativa arbetslöshetstalet 4,7 procent i februari

I februari var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 4,7 procent, arbetslöshetstalet var 4,6 procent i februari ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 4,0 procent medan det var 5,4 procent för männen. I februari var 1,7 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet lite högre för unga arbetssökande. Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 9,4 procent (7,7 procent i februari ifjol). För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet något lägre än för männen, 8,0 procent jämfört med 10,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 4,3 procent (4,1 procent i februari ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,1 procent för kvinnorna och 5,8 procent för männen. För personer i åldern 25–54 år var arbetslöshetstalet 4,3 procent (4,4 procent i februari ifjol), här var arbetslöshetstalet 4,0 procent för kvinnorna och 4,6 procent för männen. Jämfört med situationen i januari steg det relativa arbetslöshetstalet i åldersgrupperna under 25 år samt 25–54 år, men sjönk något i åldersgruppen 55 år och äldre. För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Vårdö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i februari var 6,5 procent (6,2 procent i februari ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i februari ca 3,6 procent (3,5 procent i februari ifjol) medan det i skärgården var 3,7 procent (samma som i februari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i februari högst i Vårdö (med 7,1 procent) medan Sottunga inte hade några arbetslösa i februari. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2019–2024

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade i februari

Antalet lediga platser var i februari hela 651 stycken (inklusive 283 sommararbetsplatser), och det är 24 platser mer än i februari 2023. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 93,0 procent i februari i år, vilket är 1,7 procentenheter högre än februari ifjol. Under februari månad tillsattes 506 stycken lediga platser vilket är 114 platser mer än under februari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 39,9 procent inom tre veckor, jämfört med ca 42,3 procent i februari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 191 stycken).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2021. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax