Arbetslöshetssituationen januari 2007

Arbetslösheten nästan oförändrad, färre lediga jobb

I januari uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,7 procent och den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 48 personer i sysselsättningsåtgärder) till 3,0 procent. Arbetslöshetsgraden var högre för de åländska männen än kvinnorna. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (7,8 procent) och för de 55 år fyllda (2,9 procent) var klart högre i januari i år jämfört med januari ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 19 personer till 58 jämfört med januari ifjol, vilket ger en arbetslöshetsgrad på 0,4 procent (ökning med 0,1 procentenheter) för denna kategori. En regionvis jämförelse visar fortsättningsvis på en högre arbetslöshetsgrad i Mariehamn (3,1 procent) jämfört med i de övriga regionerna. Bland de åländska kommunerna var dock arbetslöshetsgraden i januari högst i Eckerö och i Brändö (4,8 respektive 4,6 procent).  Antalet lediga platser var i januari 351 stycken, vilket är 26 stycken färre jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platsernas andel av antalet öppet arbetslösa var cirka 97 procent i januari i år, vilket var 12 procentenheter lägre än i januari ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,2 respektive 2,6 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 75 procent. Trenden för arbetslösheten har en längre tid varit så gott som oförändrad, medan andelen lediga platser ser ut att nyligen ha stabiliserat sig på en lägre nivå än tidigare. Två nya tabeller visar arbetssökande efter utbildningsnivå och tillsatta platser efter tillsättningstid. Majoriteten av de arbetslösa har utbildning på mellannivå eller lägre. Mer än hälften av de tillsatta platserna tillsattes inom tre veckor.

Hela meddelandet kan du läsa här.