Arbetslöshetssituationen januari 2016

Förändringar i statistiken

Arbetslöshetsmeddelandet har genomgått en förnyelse från och med januari 2016, den största skillnaden är att begreppen öppen arbetslöshet samt total arbetslöshet inte längre används. Det som motsvarar öppen arbetslöshet benämns i fortsättningen som relativ arbetslöshet. Total arbetslöshet, som omfattade öppet arbetslösa samt placerade i åtgärder, redovisas inte längre. Förnyelsen av arbetslöshetsmeddelandet har genomförts främst för att öka jämförbarheten med omkringliggande regioner. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet 4,0 procent i januari

I januari var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 4,0 procent, i januari ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 4,4 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,4 procent medan det var 4,6 procent för männen. Drygt en procent av arbetskraften var sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Brändö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn sjönk i januari till 5,0 procent, i januari ifjol var den 5,3 procent. På landsbygden var arbetslöshetstalet i januari 3,4 procent (3,7 procent i januari ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,8 procent (3,5 procent i januari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i januari högst i Brändö (med 6,0 procent) medan det fortsättningsvis inte fanns några arbetslösa i Sottunga.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000–2016

Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Ungdomsarbetslösheten sjönk

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,8 procent, i januari ifjol var det 7,2 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 4,0 procent jämfört med 7,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,4 procent, i januari ifjol var andelen 3,7 procent. Även här var arbetslöshetstalet högre för männen (3,5 procent) än för kvinnorna (3,4 procent). Antalet långtidsarbetslösa (148 st) sjönk jämfört med januari ifjol (168 st), och utgör 1,0 procent av arbetskraften (1,2 procent ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 58 st över 55 år (1,8 procent) och endast fem st under 25 år (0,2 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 20 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,3 procent).

Nästan oförändrat antal arbetssökande

Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 090 personer i slutet av januari vilket är en person mer än ett år tidigare. Den relativa arbetslösheten består av arbetssökande personer som antingen är arbetslösa eller permitterade (i januari 567 st respektive 15 st). Utöver dessa kan även arbetssökande personer med sysselsättningsstöd (30 st), i arbetsprövning/arbetspraktik (19 st) samt personer i sysselsättningsfrämjande utbildning (118 st) räknas som utan arbete. Enligt Arbets- och näringsministeriet står dock personer i arbetsprövning/arbetspraktik samt personer i utbildning utanför arbetskraften, och räknas således inte som arbetslösa. Personer med sysselsättningsstöd (tidigare kallat placerade i åtgärder) räknades tidigare in i begreppet total arbetslöshet.

Antalet lediga platser ökade i januari

Antalet lediga platser var i januari 419 stycken (inklusive 278 sommarjobb och två platser utanför Åland), och det är hela 110 platser mer än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 72,0 procent i januari i år, vilket är 22,9 procentenheter högre än januari ifjol. Under januari månad tillsattes 131 st lediga platser, vilket är 23 platser fler än under januari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 49,6 procent inom tre veckor, jämfört med ca 57,4 procent i januari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen specialister (med 33 st). Observera att yrkesindelningen från och med juni 2014 följer den internationella yrkesklassificeringen ISCO-2010, och följaktligen inte är jämförbar med tidigare publicerade uppgifter.

Figur 2: Antal öppet arbetslösa arbetssökande och lediga platser enligt yrke, januari 2016

Stapeldiagram som visar antalet öppet arbetslösa arbetssökande och lediga platser enligt yrke

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om årsmedeltal finns även som Excel-filer på vår hemsida. På vår hemsida finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 februari 2016 

Kommande publicering preliminärt 2 mars 2016