Arbetslöshetssituationen januari 2017

De senaste uppgifterna om arbetslöshetssituationen på Åland (januari 2017) finns nu publicerade på ÅSUBs hemsida. Publikationen omfattar månadsvisa arbetslöshetsuppgifter.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Enligt de senaste uppgifterna har arbetskraften på Åland ökat, vilket innebär att det relativa arbetslöshetstalet har sjunkit lite trots att antalet arbetslösa arbetssökande har ökat något. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2014. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet 3,9 procent i januari

I januari var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,9 procent, i januari ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 4,0 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,6 procent medan det var 4,2 procent för männen. Ungefär 1,4 procent av arbetskraften var sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,4 procent, i januari ifjol var det 5,8 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 4,7 procent jämfört med 6,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,4 procent (samma som i januari ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,1 procent för kvinnorna och 3,7 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (152 st) var något högre än i januari ifjol (148 st), och utgör 1,0 procent av arbetskraften (samma som ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 54 st över 55 år (1,6 procent) och tolv personer under 25 år (0,4 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 26 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,7 procent).  För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i januari var 4,9 procent (5,0 procent i januari ifjol). På landsbygden sjönk arbetslöshetstalet i januari till 3,2 procent (3,4 procent i januari ifjol) medan det i skärgården steg till 3,5 procent (2,8 procent i januari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i januari högst i Kökar (med 6,0 procent) medan det var lägst i Sottunga, som inte hade några arbetslösa personer alls. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2017

Antalet lediga platser minskade

Antalet lediga platser var i januari 348 stycken (inklusive 193 sommararbetsplatser samt tre platser utanför Åland), och det är 71 platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 58,9 procent i januari i år, vilket är 13,1 procentenheter lägre än januari ifjol. Under januari månad tillsattes 130 st lediga platser, vilket är en plats mindre än under januari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 60,0 procent inom tre veckor, jämfört med ca 49,6 procent i januari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 39 st).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax