Arbetslöshetssituationen januari 2018

Det relativa arbetslöshetstalet 3,9 procent i januari

I januari var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,9 procent, samma som i januari ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,5 procent medan det var 4,2 procent för männen. I januari var 1,3 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,4 procent, oförändrat jämfört med januari ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 4,6 procent jämfört med 6,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,7 procent (3,4 procent i januari ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,2 procent för kvinnorna och 4,4 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (160 st) var högre än i januari ifjol (152 st), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (1,0 procent i januari ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 60 st över 55 år (1,7 procent) och tre personer under 25 år (0,1 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 24 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,6 procent).  För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet ökade på landsbygden

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i januari var 4,8 procent (4,9 procent i januari ifjol). På landsbygden steg arbetslöshetstalet i januari till 3,3 procent (3,2 procent i januari ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,7 procent (3,5 procent i januari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i januari högst i Geta (med 6,5 procent) medan det var lägst i Sottunga, som fortsättningsvis inte hade några arbetslösa personer.  För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2018

Regionvis utveckling av arbetslösheten 2000-2018

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i januari 507 stycken (inklusive 314 sommararbetsplatser), och det är den högsta noteringen sedan februari år 2013. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 87,0 procent i januari i år, vilket är 28,1 procentenheter högre än januari ifjol. Under januari månad tillsattes 153 st lediga platser vilket är en plats mer än under januari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 56,9 procent inom tre veckor, jämfört med ca 60,0 procent i januari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 57 st).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2015. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax