Arbetslöshetssituationen januari 2019

Det relativa arbetslöshetstalet 3,7 procent i januari

I januari var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,7 procent, i januari ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,9 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,1 procent medan det var 4,3 procent för männen. I januari var 1,3 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,8 procent, i januari ifjol var det 5,4 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet betydligt lägre än för männen, 4,0 procent jämfört med 7,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,9 procent (3,7 procent i januari ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,6 procent för kvinnorna och 4,2 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (153 stycken) var lägre än i januari ifjol (160 stycken), och utgör 1,0 procent av arbetskraften (1,1 procent i januari ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 66 stycken över 55 år (1,9 procent) och sju personer under 25 år (0,2 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 33 personer varit arbetslösa längre än tre månader (2,3 procent).  För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet steg marginellt i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i januari steg till 4,9 procent (4,8 procent i januari ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i januari ca 3,0 procent (3,3 procent i januari ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,5 procent (2,7 procent i januari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i januari högst i Geta (med 5,3 procent) medan det var lägst i Sottunga som inte hade några arbetslösa. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2019

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser minskade något

Antalet lediga platser var i januari 482 stycken (inklusive 316 sommararbetsplatser), och det är 25 platser mindre än i januari 2018. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 85,6 procent i januari i år, vilket är 1,4 procentenheter lägre än januari ifjol. Under januari månad tillsattes 165 stycken lediga platser vilket är tolv platser mer än under januari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 53,9 procent inom tre veckor, jämfört med ca 56,9 procent i januari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 93 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2016. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax