Arbetslöshetssituationen januari 2020

Det relativa arbetslöshetstalet 3,7 procent i januari

I januari var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,7 procent, samma som i januari ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 2,9 procent medan det var 4,4 procent för männen. I januari var 1,2 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,8 procent, samma som i januari ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet betydligt lägre än för männen, 4,3 procent jämfört med 7,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,9 procent (samma som i januari ifjol). Här var arbetslöshetstalet 2,9 procent för kvinnorna och 5,0 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (182 stycken) var högre än i januari ifjol (153 stycken), och utgör 1,2 procent av arbetskraften (1,0 procent i januari ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 68 stycken över 55 år (2,0 procent) och 13 personer under 25 år (0,4 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 38 personer varit arbetslösa längre än tre månader (2,6 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Geta

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i januari var 4,9 procent (samma som i januari ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i januari ca 3,0 procent (samma som i januari ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,0 procent (2,5 procent i januari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i januari högst i Geta (med 5,6 procent) medan det var lägst i Brändö med 1,4 procent. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2010–2020

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser minskade kraftigt

Antalet lediga platser var i januari 393 stycken (inklusive 196 sommararbetsplatser), och det är hela 89 platser mindre än i januari 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 69,7 procent i januari i år, vilket är 15,9 procentenheter lägre än januari ifjol. Under januari månad tillsattes 188 stycken lediga platser vilket är 23 platser mer än under januari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 73,4 procent inom tre veckor, jämfört med ca 53,9 procent i januari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 77 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2017. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax