Arbetslöshetssituationen januari 2021

Det relativa arbetslöshetstalet 9,1 procent i januari

I januari var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 9,1 procent, jämfört med 3,7 procent i januari ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 8,0 procent medan det var 10,2 procent för männen. I januari var 1,6 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Coronavirusets (covid-19) inverkan på den åländska arbetsmarknaden

Den rådande coronavirussituationen och de restriktioner som för närvarande råder på Åland har fortsättningsvis stora konsekvenser för sysselsättningsläget på den åländska arbetsmarknaden. Efter den snabba ökningen av antalet arbetslösa samt permitterade arbetssökande under våren, så har antalet sedan mitten av juni minskat i långsam takt. Efter en liten ökning i december, så sjönk antalet igen i januari.

Det kan poängteras att i den här statistiken definieras dels arbetslösa arbetssökande och dels permitterade personer som arbetslösa. De permitterade personerna har fortfarande en arbetsgivare i praktiken även om de för tillfället saknar arbete.

Figur 1: Arbetssökande personer i januari efter arbetsmarknadsstatus

Av alla arbetssökande personer i januari stod arbetslösa för ungefär 45 procent

Figur 1 illustrerar att drygt 14 procent av de arbetssökande personerna i januari 2021 (inklusive boende utanför Åland) fortfarande bestod av permitterade arbetstagare (345 personer). Jämfört med december 2020 är det en minskning med åtta personer. Ungefär 45 procent av de arbetssökande personerna var arbetslösa (1 065 personer), detta i sin tur är en ökning med 31 personer jämfört med december 2020.

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet högst för personer under 25 år (10,4 procent), följt av personer 55 år och äldre (9,1 procent), lägst är det relativa arbetslöshetstalet för personer i åldern 25–54 år (8,9 procent). Jämfört med situationen i december har det relativa arbetslöshetstalet ökat något i åldersgruppen under 25 år, och minskat något i åldersgrupperna 25–54 år samt 55 år och äldre.

Antalet långtidsarbetslösa minskade jämfört med december

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 10,4 procent, jämfört med 5,8 procent i januari ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 8,6 procent jämfört med 12,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 9,1 procent (3,9 procent i januari ifjol). Här var arbetslöshetstalet 8,6 procent för kvinnorna och 9,7 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (722 stycken) var mycket högre än i januari ifjol (182 stycken), och utgör 4,7 procent av arbetskraften (1,2 procent i januari ifjol). Antalet har dock minskat något jämfört med december (744 stycken). Av de långtidsarbetslösa var 219 stycken över 55 år (6,1 procent) och 35 personer under 25 år (1,0 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 78 personer varit arbetslösa längre än tre månader (5,6 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Kökar

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i januari var 11,3 procent (4,9 procent i januari ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i januari ca 7,7 procent (3,0 procent i januari ifjol) medan det i skärgården steg till 6,9 procent (2,0 procent i januari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i januari högst i Kökar (med 14,3 procent) medan det var lägst på Sottunga med 2,2 procent. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2010–2021

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser minskade jämfört med januari ifjol

Antalet lediga platser var i januari 284 stycken (inklusive 141 sommararbetsplatser), och det är 109 platser mindre än i januari 2020. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 20,3 procent i januari i år, vilket är hela 49,4 procentenheter lägre än januari ifjol. Under januari månad tillsattes 149 stycken lediga platser vilket är 39 platser mindre än under januari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 66,4 procent inom tre veckor, jämfört med ca 73,4 procent i januari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 58 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2018. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax