Arbetslöshetssituationen januari 2022

Det relativa arbetslöshetstalet 5,8 procent i januari

I januari var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 5,8 procent, jämfört med 9,1 procent i januari ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 5,1 procent medan det var 6,4 procent för männen. I januari var 1,4 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 7,8 procent, jämfört med 10,4 procent i januari ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 5,4 procent jämfört med 10,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 5,6 procent (9,1 procent i januari ifjol). Här var arbetslöshetstalet 5,5 procent för kvinnorna och 5,6 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (377 stycken) var lägre än i januari ifjol (722 stycken), och utgör 2,5 procent av arbetskraften (4,7 procent i januari ifjol). Antalet långtidsarbetslösa har minskat marginellt jämfört med december då antalet var 385 st. Av de långtidsarbetslösa var 125 stycken över 55 år (3,5 procent) och 14 personer under 25 år (0,4 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 34 personer varit arbetslösa längre än tre månader (2,8 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Kökar

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i januari var 7,6 procent (11,3 procent i januari ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i januari ca 4,6 procent (7,7 procent i januari ifjol) medan det i skärgården sjönk till 4,0 procent (6,9 procent i januari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i januari högst i Kökar (med 8,4 procent) och lägst i Sottunga (med 2,3 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2022

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade jämfört med januari ifjol

Antalet lediga platser var i januari 574 stycken (inklusive 352 sommararbetsplatser), och det är hela 290 platser mer än i januari 2021. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 66,0 procent i januari i år, vilket är 45,7 procentenheter högre än januari ifjol. Under januari månad tillsattes 315 stycken lediga platser vilket är 166 platser mer än under januari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 34,9 procent inom tre veckor, jämfört med ca 66,4 procent i januari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 117 stycken).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2019. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax