Arbetslöshetssituationen januari 2023

Det relativa arbetslöshetstalet 4,6 procent i januari

I januari var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 4,6 procent, jämfört med 5,8 procent i januari ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,7 procent medan det var 5,4 procent för männen. I januari var 1,3 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet lite högre för unga arbetssökande. Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 7,8 procent, samma som i januari ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 6,3 procent jämfört med 9,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 4,4 procent (5,6 procent i januari ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,4 procent för kvinnorna och 5,4 procent för männen. För personer i åldern 25–54 år var arbetslöshetstalet 4,3 procent (5,6 procent i januari ifjol), här var arbetslöshetstalet 3,6 procent för kvinnorna och 5,0 procent för männen. Jämfört med situationen i december steg det relativa arbetslöshetstalet något i åldersgrupperna under 25 år samt 25–54 år, medan det relativa arbetslöshetstalet sjönk något i åldersgruppen 55 år och äldre. För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Kökar

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i januari var 6,0 procent (7,6 procent i januari ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i januari ca 3,7 procent (4,6 procent i januari ifjol) medan det i skärgården sjönk till 3,3 procent (4,0 procent i januari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i januari högst i Kökar (med 7,1 procent) medan Kumlinge samt Sottunga inte hade några arbetslösa arbetssökande. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2023

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser på rekordhög nivå i januari

Antalet lediga platser var i januari 666 stycken (inklusive 428 sommararbetsplatser), och det är 92 platser mer än i januari 2022. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 96,8 procent i januari i år, vilket är 30,8 procentenheter högre än januari ifjol. Under januari månad tillsattes 238 stycken lediga platser vilket är 77 platser mindre än under januari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 37,8 procent inom tre veckor, jämfört med ca 34,9 procent i januari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 83 stycken).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2020. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax