Arbetslöshetssituationen januari 2024

Det relativa arbetslöshetstalet 4,6 procent i januari

I januari var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 4,6 procent, samma som i januari ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 4,0 procent medan det var 5,3 procent för männen. I januari var 1,6 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet lite högre för unga arbetssökande. Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 9,0 procent (7,8 procent i januari ifjol). För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet något lägre än för männen, 8,0 procent jämfört med 9,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 4,5 procent (4,4 procent i januari ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,4 procent för kvinnorna och 5,7 procent för männen. För personer i åldern 25–54 år var arbetslöshetstalet 4,2 procent (4,3 procent i januari ifjol), här var arbetslöshetstalet 3,9 procent för kvinnorna och 4,6 procent för männen. Jämfört med situationen i december steg det relativa arbetslöshetstalet i åldersgrupperna under 25 år samt 55 år och äldre, och var oförändrat i åldersgruppen 25–54 år. För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Eckerö samt Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i januari var 6,5 procent (6,0 procent i januari ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i januari ca 3,5 procent (3,7 procent i januari ifjol) medan det i skärgården var 3,3 procent (samma som i januari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i januari högst i Eckerö samt Mariehamn (med 6,5 procent vardera) medan Sottunga inte hade några arbetslösa i januari. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2019–2024

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade i januari

Antalet lediga platser var i januari hela 750 stycken (inklusive 455 sommararbetsplatser), och det är 84 platser mer än i januari 2023. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 108,2 procent i januari i år, vilket är 11,4 procentenheter högre än januari ifjol. Under januari månad tillsattes 367 stycken lediga platser vilket är 129 platser mer än under januari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 55,6 procent inom tre veckor, jämfört med ca 37,8 procent i januari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 157 stycken).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2021. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax