Arbetslöshetssituationen juli 2006

Arbetslösheten ökade något inom nästan samtliga kategorier
I juli steg den öppna arbetslöshetsgraden till 2,1 procent och den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 37 personer i sysselsättningsåtgärder) till 2,4 procent. Den stigande arbetslöshetsgraden varierar beroende på kön och ålder. Arbetslöshetsgraden var något högre för de åländska männen än kvinnorna. Även arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (4,1 procent) samt för de 55 år fyllda (2,2 procent) var högre i juli i år jämfört med juli ifjol. Arbetslöshetsgraden för ungdomar var hela 1,4 procentenheter högre jämfört med situationen ett år tidigare. Däremot minskade antalet långtidsarbetslösa från 61 ifjol till 46 personer, vilket ger en arbetslöshetsgrad på 0,3 procent för denna kategori. En regionvis jämförelse visar fortsättningsvis på en högre arbetslöshetsgrad i Mariehamn (2,9 procent) jämfört med i de övriga regionerna. Bland de åländska kommunerna var dock arbetslöshetsgraden i juli högst i Brändö (3,4 procent). 

Antalet lediga platser var i juli 207 stycken, vilket är 42 stycken fler jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga jobben överstiger antalet öppet arbetslösa inom yrkeskategorierna: hälsovård och socialt arbete, service, husbyggnad och anläggningsarbeten samt inom sjöfart. De lediga platsernas antal understeg antalet öppet arbetslösa i juni och juli i år, de lediga platsernas andel av antalet öppet arbetslösa var drygt 70 procent i juli.

Hela meddelandet kan du läsa nedan: