Arbetslöshetssituationen juli 2007

Ungdomsarbetslösheten sjunker, tillsättning av lediga platser långsammare
I juli uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 1,8 procent, 0,3 procentenheter lägre än i juli ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 58 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,2 procent, och den var 0,2 procentenheter högre för de åländska männen (2,3 procent) än kvinnorna. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 1,0 procentenheter lägre  (3,0 procent) än i juli ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,0 procent) var 0,1 procentenheter lägre i juli i år jämfört med juli ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 11 personer till 57 jämfört med juli ifjol, vilket utgör 0,4 procent av arbetskraften. Antalet lediga platser var i juli 208 stycken, och det är en plats fler än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 88,1 procent i juli i år, vilket var 15,8 procentenheter högre än i juli ifjol. Antalet lediga platser översteg antalet arbetslösa i flertal yrkeskategorier. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,0 respektive 2,4 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 101 procent. Under juli månad tillsattes 189 st lediga platser , vilket var 15 st färre än under juli ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes 47 procent  inom tre veckor jämfört med 63 procent under juli ifjol. Nyanställningarna koncentrerade sig i  yrkeskategorierna service, transport och kommunikation samt hälsovård och socialt arbete. Av de samtliga tillsatta tjänsterna var 39 st sjöarbetsplatser.

Hela meddelandet kan du läsa här.