Arbetslöshetssituationen juli 2008

 

Arbetslöshetsgraden ökade någotI juli uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 1,9 procent, 0,1 procentenheter högre än juli ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 39 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,2 procent, och den var 0,3 procentenheter högre för de åländska männen (2,3 procent) än för kvinnorna (2,0 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (3,5 procent) var 0,5 procentenheter högre än i juli ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,0 procent) var 0,1 procentenheter högre i juli i år jämfört med juli ifjol. Antalet långtidsarbetslösa sjönk med 8 personer till 49 jämfört med juli ifjol, och utgör 0,4 procent av arbetskraften.

Högre arbetslöshetsgrad i Mariehamn
En regionvis jämförelse visar fortsättningsvis på en högre arbetslöshetsgrad i Mariehamn (2,6 procent) jämfört med i de övriga regionerna. I juli var arbetslöshetsgraden 1,3 procent på landsbygden och 2,2 procent i skärgården. Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i juli högst i Sottunga med 5,2 procent.

Antalet lediga platser minskar
Antalet lediga platser var i juli 148 stycken, och det är 60 platser färre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 57,4 procent i juli i år, vilket var 30,8 procentenheter lägre än i juli ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,1 respektive 2,5 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 70,0 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 598 st i slutet av juli vilket är 48 personer färre än ett år tidigare. Under juli månad tillsattes 246 st lediga platser, vilket var 57 st fler än under juli ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes drygt 47 procent inom tre veckor, vilket var lika mycket som under juli ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (76 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 29 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.