Arbetslöshetssituationen juli 2018

Det relativa arbetslöshetstalet 3,7 procent i juli

I juli var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,7 procent, i juli ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,8 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,4 procent medan det var 4,0 procent för männen. I juli var 0,6 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,2 procent, i juli ifjol var det 4,2 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet betydligt lägre än för männen, 4,5 procent jämfört med 5,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,7 procent (3,3 procent i juli ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,3 procent för kvinnorna och 4,2 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (189 st) var högre än i juli ifjol (173 st), och utgör 1,3 procent av arbetskraften (1,1 procent i juli ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 72 st över 55 år (2,1 procent) och fem personer under 25 år (0,1 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 18 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,2 procent).  För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet ökade något i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i juli steg till 4,9 procent (4,8 procent i juli ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i juli ca 2,9 procent (3,1 procent i juli ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,2 procent (2,5 procent i juli ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i juli högst i Geta och Mariehamn (med 4,9 procent vardera) medan det var lägst i Lumparland och Vårdö (med 1,0 procent vardera).  För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2018

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser fortsätter att öka

Antalet lediga platser var i juli 215 stycken, vilket är 29 st fler än i juli 2017. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 38,6 procent i juli i år, vilket är 5,9 procentenheter högre än juli ifjol. Under juli månad tillsattes 157 st lediga platser vilket är hela 42 platser mer än under juli ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 46,5 procent inom tre veckor, jämfört med ca 45,2 procent i juli ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 63 st).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2015. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax