Arbetslöshetssituationen juli 2020

Det relativa arbetslöshetstalet 11,2 procent i juli

I juli var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 11,2 procent, jämfört med 3,6 procent i juli ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 10,7 procent medan det var 11,7 procent för männen. I juli var 0,6 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Coronavirusets (covid-19) inverkan på den åländska arbetsmarknaden

Den rådande coronavirussituationen och de restriktioner som för närvarande råder på Åland har mycket stora konsekvenser för sysselsättningsläget på den åländska arbetsmarknaden. Situationen på den åländska arbetsmarknaden i juli 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession.

Det kan poängteras att i arbetslöshetsstatistiken definieras dels arbetslösa arbetssökande och dels permitterade personer som arbetslösa. Även om antalet arbetslösa arbetssökande är betydligt högre än under normala omständigheter så består en betydande del av de arbetssökande av permitterade personer. De permitterade personerna har fortfarande en arbetsgivare även om de för tillfället saknar arbete.

Figur 1: Arbetssökande personer i juli efter arbetsmarknadsstatus

Av alla arbetssökande personer i juli stod arbetslösa för ungefär 47 procent

Figur 1 illustrerar att ca 22 procent av de arbetssökande personerna i juli 2020 (inklusive boende utanför Åland) bestod av permitterade arbetstagare (563 personer). Jämfört med juni 2020 är det en minskning med 233 personer. Ungefär 47 procent av de arbetssökande personerna var arbetslösa (1 173 personer), detta i sin tur är en marginell ökning med två personer jämfört med juni 2020. Jämfört med situationen den 15 juli har arbetslösheten minskat något, antalet arbetslösa eller permitterade har minskat från 1 769 personer den 15 juli till 1 718 personer den 1 augusti 2020 (endast boende på Åland).

Arbetslösheten i de flesta kommuner påverkas kraftigt av den rådande situationen, men i juli fortsätter arbetslösheten att minska något. Framförallt har antalet arbetslösa och permitterade personer minskat i Mariehamn (med 122 personer jämfört med juni 2020). Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet högst för personer under 25 år (17,6 procent), följt av personer i åldern 25–54 år (10,9 procent) och personer 55 år och äldre (9,6 procent).

Antalet långtidsarbetslösa fortsatte att öka i juli

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 17,6 procent, jämfört med 5,2 procent i juli ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 14,2 procent jämfört med 20,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 9,6 procent (3,5 procent i juli ifjol). Här var arbetslöshetstalet 9,2 procent för kvinnorna och 9,9 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (288 stycken) var högre än i juli ifjol (203 stycken), och utgör 1,9 procent av arbetskraften (1,3 procent i juli ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 90 stycken över 55 år (2,6 procent) och 29 personer under 25 år (0,8 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 127 personer varit arbetslösa längre än tre månader (8,8 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet fortsättningsvis högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i juli var 14,3 procent (5,0 procent i juli ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i juli ca 9,4 procent (2,6 procent i juli ifjol) medan det i skärgården steg till 7,2 procent (2,8 procent i juli ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i juli högst i Mariehamn (med 14,3 procent) medan det var lägst på Kumlinge med 2,7 procent. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 2: Regionala arbetslöshetstal 1993–2020

Situationen på den åländska arbetsmarknaden i juli 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession.

Antalet lediga platser minskade kraftigt

Antalet lediga platser var i juli 72 stycken, och det är hela 145 platser mindre än i juli 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 4,2 procent i juli i år, vilket är 35,9 procentenheter lägre än juli ifjol. Under juli månad tillsattes 95 stycken lediga platser vilket är 30 platser mindre än under juli ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 76,8 procent inom tre veckor, jämfört med ca 52,0 procent i juli ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 51 stycken).

Kommande publicering preliminärt 2 september 2020

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2017. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax