Arbetslöshetssituationen juli 2021

Det relativa arbetslöshetstalet 6,1 procent i juli

I juli var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 6,1 procent, jämfört med 11,2 procent i juli ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 6,0 procent medan det var 6,2 procent för männen. I juli var 1,1 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Coronavirusets (covid-19) inverkan på den åländska arbetsmarknaden

Den rådande coronavirussituationen och de restriktioner som för närvarande råder på Åland har fortsättningsvis stora konsekvenser för sysselsättningsläget på den åländska arbetsmarknaden. Efter den snabba ökningen av antalet arbetslösa samt permitterade arbetssökande under våren 2020, så har antalet de senaste tolv månaderna minskat i långsam takt. Efter en liten uppgång i mars 2021 har antalet arbetslösa och permitterade minskat igen efter det.

Det kan poängteras att i den här statistiken definieras dels arbetslösa arbetssökande, dels permitterade personer som arbetslösa. De permitterade personerna har fortfarande en arbetsgivare i praktiken även om de för tillfället saknar arbete.

Figur 1: Arbetssökande personer i juli efter arbetsmarknadsstatus

Av alla arbetssökande personer i juni stod arbetslösa för ungefär 37 procent

Figur 1 illustrerar att ungefär nio procent av de arbetssökande personerna i juli 2021 (inklusive boende utanför Åland) bestod av permitterade arbetstagare (183 personer). Jämfört med juni 2021 är det en minskning med 29 personer. Ungefär 37 procent av de arbetssökande personerna var arbetslösa (765 personer), detta i sin tur är en minskning med tio personer jämfört med juni 2021.

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet högst för personer under 25 år (6,9 procent), följt av personer i åldern 25–54 år (6,1 procent) samt personer 55 år och äldre (5,9 procent). Jämfört med situationen i juni har det relativa arbetslöshetstalet minskat i åldersgrupperna under 25 år samt 25–54 år, och varit oförändrat i åldersgruppen 55 år och äldre.

Observera att en av orsakerna till den minskade arbetslösheten jämfört med situationen för ett år sedan är att företagare som lyfter arbetsmarknadsstöd numera är kodade som i arbete, efter att tidigare varit kodade som arbetslösa. Denna förändring är enligt nationella anvisningar.

Antalet långtidsarbetslösa sjönk i juli

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 6,9 procent, jämfört med 17,6 procent i juli ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 5,2 procent jämfört med 8,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 5,9 procent (9,6 procent i juli ifjol). Här var arbetslöshetstalet 6,4 procent för kvinnorna och 5,3 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (519 stycken) var mycket högre än i juli ifjol (288 stycken), och utgör 3,4 procent av arbetskraften (1,9 procent i juli ifjol). Antalet har minskat marginellt jämfört med juni då antalet långtidsarbetslösa var 524 st. Av de långtidsarbetslösa var 138 stycken över 55 år (3,9 procent) och 39 personer under 25 år (1,1 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 51 personer varit arbetslösa längre än tre månader (3,7 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Vårdö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i juli var 8,1 procent (14,3 procent i juli ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i juli ca 4,8 procent (9,4 procent i juli ifjol) medan det i skärgården sjönk till 4,6 procent (7,2 procent i juli ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i juli högst i Vårdö (med 9,0 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2010–2021

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade jämfört med juli ifjol

Antalet lediga platser var i juli 234 stycken (inklusive 14 sommararbetsplatser), och det är hela 162 platser mer än i juli 2020. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 24,8 procent i juli i år, vilket är 20,6 procentenheter högre än juli ifjol. Under juli månad tillsattes hela 213 stycken lediga platser vilket är 118 platser mer än under juli ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 49,3 procent inom tre veckor, jämfört med ca 76,8 procent i juli ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 94 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2018. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax