Arbetslöshetssituationen juni 2008

Arbetslöshetsgraden ökade något
I juni uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 1,8 procent, 0,1 procentenheter högre än juni ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 44 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,2 procent, och den var 0,3 procentenheter högre för de åländska männen (2,3 procent) än för kvinnorna (2,0 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (3,0 procent) var 0,3 procentenheter lägre än i juni ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,2 procent) var 0,3 procentenheter högre i juni i år jämfört med juni ifjol. Antalet långtidsarbetslösa sjönk med 7 personer till 50 jämfört med juni ifjol, och utgör 0,4 procent av arbetskraften.

Högre arbetslöshetsgrad i Mariehamn
En regionvis jämförelse visar fortsättningsvis på en högre arbetslöshetsgrad i Mariehamn (2,5 procent) jämfört med i de övriga regionerna. I juni var arbetslöshetsgraden 1,2 procent på landsbygden och 2,3 procent i skärgården. Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i juni högst i Vårdö med 4,1 procent.

Antalet lediga platser ökar
Antalet lediga platser var i juni 249 stycken, och det är 24 platser fler än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 100,4 procent i juni i år, vilket var 1,3 procentenheter högre än i juni ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,2 respektive 2,5 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 101,9 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 591 st i slutet av juni vilket är 46 personer färre än ett år tidigare. Under juni månad tillsattes 246 st lediga platser, vilket var 17 st färre än under juni ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes nästan 62 procent inom tre veckor jämfört med 60 procent under juni ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (93 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 33 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.