Arbetslöshetssituationen juni 2017

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Enligt de senaste uppgifterna har arbetskraften på Åland ökat, vilket innebär att det relativa arbetslöshetstalet har sjunkit lite trots att antalet arbetslösa arbetssökande har ökat något. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2014. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet 3,5 procent i juni

I juni var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,5 procent, i juni ifjol var arbetslöshetstalet 3,7 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,3 procent medan det var 3,7 procent för männen. Ungefär 0,7 procent av arbetskraften var sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 4,0 procent, i juni ifjol var det 4,8 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 3,8 procent jämfört med 4,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,2 procent (3,4 procent i juni ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,3 procent för kvinnorna och 3,1 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (158 st) var marginellt högre än i juni ifjol (157 st), och utgör 1,0 procent av arbetskraften (1,1 procent i juni ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 61 st över 55 år (1,8 procent) och tre personer under 25 år (0,1 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 17 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,1 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet oförändrat i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i juni var 4,7 procent (samma som i juni ifjol). På landsbygden sjönk arbetslöshetstalet i juni till 2,8 procent (3,1 procent i juni ifjol) medan det i skärgården steg till 2,4 procent (2,1 procent i juni ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i juni högst i Kökar (med 6,0 procent) medan det var lägst i Sottunga, som fortsättningsvis inte hade några arbetslösa personer. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2017

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser var oförändrat

Antalet lediga platser var i juni 180 stycken (inklusive 46 sommararbetsplatser), och det är lika många lediga platser som ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 33,7 procent i juni i år, vilket är 0,3 procentenheter lägre än juni ifjol. Under juni månad tillsattes 163 st lediga platser, vilket är 34 platser mindre än under juni ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 68,1 procent inom tre veckor, jämfört med ca 57,9 procent i juni ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 64 st).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax