Arbetslöshetssituationen juni 2020

Det relativa arbetslöshetstalet 12,7 procent i juni

I juni var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 12,7 procent, jämfört med 3,3 procent i juni ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 12,1 procent medan det var 13,3 procent för männen. I juni var 0,6 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Coronavirusets (covid-19) inverkan på den åländska arbetsmarknaden

Den rådande coronavirussituationen och de restriktioner som för närvarande råder på Åland har mycket stora konsekvenser för sysselsättningsläget på den åländska arbetsmarknaden. Situationen på den åländska arbetsmarknaden i juni 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession.

Det kan poängteras att i arbetslöshetsstatistiken definieras dels arbetslösa arbetssökande och dels permitterade personer som arbetslösa. Även om antalet arbetslösa arbetssökande är betydligt högre än under normala omständigheter så består en betydande del av de arbetssökande av permitterade personer. De permitterade personerna har fortfarande en arbetsgivare även om de för tillfället saknar arbete.

Figur 1: Arbetssökande personer i juni efter arbetsmarknadsstatus

Av alla arbetssökande personer i juni stod arbetslösa för ungefär 43 procent

Figur 1 illustrerar att ca 29 procent av de arbetssökande personerna i juni 2020 (inklusive boende utanför Åland) bestod av permitterade arbetstagare (796 personer). Jämfört med maj 2020 är det en minskning med 186 personer. Ungefär 43 procent av de arbetssökande personerna var arbetslösa (1 171 personer), detta i sin tur är en ökning med 94 personer jämfört med maj 2020. Jämfört med situationen den 15 juni har arbetslösheten minskat något, antalet arbetslösa eller permitterade har minskat från 2 068 personer den 15 juni till 1 946 personer den 1 juli 2020 (endast boende på Åland).

Arbetslösheten i de flesta kommuner påverkas kraftigt av den rådande situationen, men i juni har arbetslösheten minskat något. Framförallt har antalet arbetslösa och permitterade personer minskat i Mariehamn (med 69 personer jämfört med maj 2020). Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet högst för personer under 25 år (20,8 procent), följt av personer i åldern 25–54 år (12,2 procent) och personer 55 år och äldre (10,7 procent).

Ungdomsarbetslösheten steg kraftigt i juni

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 20,8 procent, jämfört med 5,0 procent i juni ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 17,6 procent jämfört med 23,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 10,7 procent (3,4 procent i juni ifjol). Här var arbetslöshetstalet 10,2 procent för kvinnorna och 11,2 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (268 stycken) var högre än i juni ifjol (193 stycken), och utgör 1,7 procent av arbetskraften (1,3 procent i juni ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 86 stycken över 55 år (2,5 procent) och 20 personer under 25 år (0,6 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 114 personer varit arbetslösa längre än tre månader (7,9 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i juni var 16,3 procent (4,8 procent i juni ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i juni ca 10,5 procent (2,4 procent i juni ifjol) medan det i skärgården steg till 8,7 procent (2,2 procent i juni ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i juni högst i Mariehamn (med 16,3 procent) medan det var lägst på Kumlinge med 4,1 procent. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 2: Regionala arbetslöshetstal 1993–2020

Situationen på den åländska arbetsmarknaden i juni 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession.

Antalet lediga platser minskade kraftigt

Antalet lediga platser var i juni 76 stycken (inklusive sju sommararbetsplatser), och det är hela 150 platser mindre än i juni 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 3,9 procent i juni i år, vilket är 41,3 procentenheter lägre än juni ifjol. Under juni månad tillsattes 135 stycken lediga platser vilket är hela 167 platser mindre än under juni ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 77,0 procent inom tre veckor, jämfört med ca 54,6 procent i juni ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 49 stycken).

Kommande publicering preliminärt 4 augusti 2020

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2017. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax