Arbetslöshetssituationen juni 2021

Det relativa arbetslöshetstalet 6,4 procent i juni

I juni var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 6,4 procent, jämfört med 12,7 procent i juni ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 6,2 procent medan det var 6,5 procent för männen. I juni var 1,4 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Coronavirusets (covid-19) inverkan på den åländska arbetsmarknaden

Den rådande coronavirussituationen och de restriktioner som för närvarande råder på Åland har fortsättningsvis stora konsekvenser för sysselsättningsläget på den åländska arbetsmarknaden. Efter den snabba ökningen av antalet arbetslösa samt permitterade arbetssökande under våren 2020, så har antalet sedan mitten av juni år 2020 minskat i långsam takt. Efter en liten uppgång i mars 2021 har antalet arbetslösa och permitterade minskat igen efter det.

Det kan poängteras att i den här statistiken definieras dels arbetslösa arbetssökande, dels permitterade personer som arbetslösa. De permitterade personerna har fortfarande en arbetsgivare i praktiken även om de för tillfället saknar arbete.

Figur 1: Arbetssökande personer i juni efter arbetsmarknadsstatus

Av alla arbetssökande personer i juni stod arbetslösa för ungefär 36 procent

Figur 1 illustrerar att ungefär tio procent av de arbetssökande personerna i juni 2021 (inklusive boende utanför Åland) bestod av permitterade arbetstagare (212 personer). Jämfört med maj 2021 är det en minskning med 59 personer. Ungefär 36 procent av de arbetssökande personerna var arbetslösa (775 personer), detta i sin tur är en minskning med 52 personer jämfört med maj 2021.

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet högst för personer under 25 år (7,2 procent), följt av personer i åldern 25–54 år (6,4 procent) samt personer 55 år och äldre (5,9 procent). Jämfört med situationen i maj har det relativa arbetslöshetstalet minskat i samtliga åldersgrupper.

Observera att en av orsakerna till den minskade arbetslösheten jämfört med situationen för ett år sedan är att företagare som lyfter arbetsmarknadsstöd numera är kodade som i arbete, efter att tidigare varit kodade som arbetslösa. Denna förändring är enligt nationella anvisningar.

Antalet långtidsarbetslösa sjönk i juni

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 7,2 procent, jämfört med 20,8 procent i juni ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 5,7 procent jämfört med 8,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 5,9 procent (10,7 procent i juni ifjol). Här var arbetslöshetstalet 6,3 procent för kvinnorna och 5,4 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (524 stycken) var mycket högre än i juni ifjol (268 stycken), och utgör 3,4 procent av arbetskraften (1,7 procent i juni ifjol). Antalet har minskat något jämfört med maj då antalet långtidsarbetslösa var 530 st. Av de långtidsarbetslösa var 145 stycken över 55 år (4,1 procent) och 40 personer under 25 år (1,1 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 52 personer varit arbetslösa längre än tre månader (3,7 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Vårdö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i juni var 8,5 procent (16,3 procent i juni ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i juni ca 5,0 procent (10,5 procent i juni ifjol) medan det i skärgården sjönk till 4,7 procent (8,7 procent i juni ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i juni högst i Vårdö (med 9,0 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2010–2021

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade jämfört med juni ifjol

Antalet lediga platser var i juni 326 stycken (inklusive 72 sommararbetsplatser), och det är hela 250 platser mer än i juni 2020. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 33,2 procent i juni i år, vilket är 29,3 procentenheter högre än juni ifjol. Under juni månad tillsattes hela 235 stycken lediga platser vilket är 100 platser mer än under juni ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 75,3 procent inom tre veckor, jämfört med ca 77,0 procent i juni ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 83 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2018. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax