Arbetslöshetssituationen maj 2008

Arbetslöshetsgraden oförändrad
I maj uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 1,6 procent, samma som i maj ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 44 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,0 procent, och den var 0,5 procentenheter högre för de åländska männen (2,2 procent) än för kvinnorna (1,7 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (2,9 procent) var 0,3 procentenheter lägre än i maj ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,2 procent) var 0,4 procentenheter högre i maj i år jämfört med maj ifjol. Antalet långtidsarbetslösa sjönk med 11 personer till 49 jämfört med maj ifjol, och utgör 0,4 procent av arbetskraften.

Högre arbetslöshetsgrad i Mariehamn
En regionvis jämförelse visar fortsättningsvis på en högre arbetslöshetsgrad i Mariehamn (2,3 procent) jämfört med i de övriga regionerna. I maj var arbetslöshetsgraden 1,1 procent på landsbygden och 1,9 procent i skärgården. Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i maj högst i Brändö med 3,4 procent följt av Vårdö med 3,1 procent.

Antalet arbetssökande minskar
Antalet lediga platser var i maj 277 stycken, och det är 32 platser färre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 124,2 procent i maj i år, vilket var 17,5 procentenheter lägre än i maj ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,0 respektive 2,4 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 94,4 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 598 st i slutet av maj vilket är 241 personer färre än ett år tidigare. Under maj månad tillsattes 321 st lediga platser, vilket var 106 st färre än under maj ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes 58 procent inom tre veckor jämfört med 47 procent under maj ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (113 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 25 st sjöarbetsplatser.

Hela meddelandet kan du läsa här.