Arbetslöshetssituationen maj 2016

Förändringar i statistiken

Arbetslöshetsmeddelandet har genomgått en förnyelse från och med januari 2016, den största skillnaden är att begreppen öppen arbetslöshet samt total arbetslöshet inte längre används. Det som motsvarar öppen arbetslöshet benämns i fortsättningen som relativ arbetslöshet. Total arbetslöshet, som omfattade öppet arbetslösa samt placerade i åtgärder, redovisas inte längre. Förnyelsen av arbetslöshetsmeddelandet har genomförts främst för att öka jämförbarheten med omkringliggande regioner. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet 3,5 procent i maj

I maj var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,5 procent, i maj ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,4 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,3 procent medan det var 3,7 procent för männen. Ungefär 1,1 procent av arbetskraften var sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i maj var 4,3 procent (samma som i maj ifjol). På landsbygden steg arbetslöshetstalet i maj till 3,0 procent (2,9 procent i maj ifjol) medan det i skärgården steg till 2,3 procent (2,2 procent i maj ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i maj högst i Mariehamn (med 4,3 procent) medan det var lägst i Föglö, med 1,1 procent.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000–2016

Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Ungdomsarbetslösheten steg något

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 4,1 procent, i maj ifjol var det 3,3 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 3,0 procent jämfört med 5,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,3 procent (samma som i maj ifjol). Även här var arbetslöshetstalet högre för männen (3,4 procent) än för kvinnorna (3,2 procent). Antalet långtidsarbetslösa (172 st) var högre än i maj ifjol (157 st), och utgör 1,2 procent av arbetskraften (1,1 procent ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 60 st över 55 år (1,8 procent) och åtta personer under 25 år (0,5 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 18 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,2 procent).

Antalet arbetssökande ökade något

Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 069 personer i slutet av maj vilket är 90 personer fler än ett år tidigare. Den relativa arbetslösheten består av arbetssökande personer som antingen är arbetslösa eller permitterade (i maj 501 st respektive sex st). Utöver dessa kan även arbetssökande personer med sysselsättningsstöd (41 st), i arbetsprövning/arbetspraktik (20 st) samt personer i sysselsättningsfrämjande utbildning (95 st) räknas som utan arbete. Enligt Arbets- och näringsministeriet står dock personer i arbetsprövning/arbetspraktik samt personer i utbildning utanför arbetskraften, och räknas således inte som arbetslösa. Personer med sysselsättningsstöd (tidigare kallat placerade i åtgärder) räknades tidigare in i begreppet total arbetslöshet.

Antalet lediga platser ökade i maj

Antalet lediga platser var i maj 265 stycken (inklusive 69 sommarjobb och två platser utanför Åland), och det är 53 platser mer än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 52,3 procent i maj i år, vilket är 9,3 procentenheter högre än maj ifjol. Under maj månad tillsattes hela 296 st lediga platser, vilket är 48 platser mer än under maj ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 57,4 procent inom tre veckor, jämfört med ca 43,1 procent i maj ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 112 st). Observera att yrkesindelningen från och med juni 2014 följer den internationella yrkesklassificeringen ISCO-2010, och följaktligen inte är jämförbar med tidigare publicerade uppgifter.

Figur 2: Antal öppet arbetslösa arbetssökande och lediga platser enligt yrke, maj 2016

Stapeldiagram som visar antalet öppet arbetslösa arbetssökande och lediga platser enligt yrke

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om årsmedeltal finns även som Excel-filer på vår hemsida, här finns även en Excel-fil med beräknad risk för arbetslöshet: diagram och underlagstabell finns att ladda ned..

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 juni 2016 

Kommande publicering preliminärt 4 juli 2016