Arbetslöshetssituationen maj 2018

Det relativa arbetslöshetstalet 3,3 procent i maj

I maj var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,3 procent, i maj ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,4 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 2,9 procent medan det var 3,8 procent för männen. I maj var 0,9 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 3,9 procent, i maj ifjol var det 3,4 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet betydligt lägre än för männen, 2,8 procent jämfört med 4,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,6 procent (3,2 procent i maj ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,1 procent för kvinnorna och 4,1 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (186 st) var högre än i maj ifjol (157 st), och utgör 1,2 procent av arbetskraften (1,0 procent i maj ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 67 st över 55 år (2,0 procent) och sex personer under 25 år (0,2 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 19 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,3 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet ökade något i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i maj steg till 4,7 procent (4,6 procent i maj ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i maj ca 2,5 procent (2,6 procent i maj ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,1 procent (2,7 procent i maj ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i maj högst i Geta (med 4,9 procent) medan det var lägst i Sottunga, som fortsättningsvis inte hade några arbetslösa personer.  För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2018

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser fortsätter att öka

Antalet lediga platser var i maj 328 stycken (inklusive 80 sommararbetsplatser), vilket är 132 st mer än i maj 2017. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 65,0 procent i maj i år, vilket är 27,0 procentenheter högre än maj ifjol. Under maj månad tillsattes 298 st lediga platser vilket är 22 platser mindre än under maj ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 60,4 procent inom tre veckor, jämfört med ca 50,6 procent i maj ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 127 st).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2015. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax