Arbetslöshetssituationen maj 2019

Det relativa arbetslöshetstalet 3,2 procent i maj

I maj var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,2 procent, i maj ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,3 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 2,8 procent medan det var 3,7 procent för männen. I maj var 1,0 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 4,9 procent, i maj ifjol var det 3,9 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 3,2 procent jämfört med 6,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,4 procent (3,6 procent i maj ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,2 procent för kvinnorna och 3,7 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (181 stycken) var lägre än i maj ifjol (186 stycken), och utgör 1,2 procent av arbetskraften (samma som i maj ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 66 stycken över 55 år (1,9 procent) och 16 personer under 25 år (0,5 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 32 personer varit arbetslösa längre än tre månader (2,2 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk på landsbygden

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i maj var 4,7 procent (samma som i maj ifjol). På landsbygden sjönk arbetslöshetstalet i maj till ca 2,3 procent (2,5 procent i maj ifjol) medan det i skärgården var ca 2,1 procent (samma som i maj ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i maj högst i Mariehamn (med 4,7 procent) medan det var lägst i Sottunga som fortsättningsvis inte hade några arbetslösa. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2019

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i maj 359 stycken (inklusive 137 sommararbetsplatser), och det är 31 platser mer än i maj 2018. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 73,1 procent i maj i år, vilket är 8,2 procentenheter högre än maj ifjol. Under maj månad tillsattes 302 stycken lediga platser vilket är fyra platser fler än under maj ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 60,3 procent inom tre veckor, jämfört med ca 60,4 procent i maj ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgrupperna service- och försäljningspersonal (med 99 stycken) samt specialister (med 87 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2016. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax