Arbetslöshetssituationen maj 2020

Det relativa arbetslöshetstalet 13,4 procent i maj

I maj var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 13,4 procent, jämfört med 3,2 procent i maj ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 12,6 procent medan det var 14,1 procent för männen. I maj var 0,8 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Coronavirusets (covid-19) inverkan på den åländska arbetsmarknaden

Den rådande coronavirussituationen och de restriktioner som för närvarande råder på Åland har mycket stora konsekvenser för sysselsättningsläget på den åländska arbetsmarknaden. Situationen på den åländska arbetsmarknaden i maj 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession.

Det kan poängteras att i arbetslöshetsstatistiken definieras dels arbetslösa arbetssökande och dels permitterade personer som arbetslösa. Även om antalet arbetslösa arbetssökande är betydligt högre än under normala omständigheter så består en betydande del av de arbetssökande av permitterade personer. De permitterade personerna har fortfarande en arbetsgivare även om de för tillfället saknar arbete.

Figur 1: Arbetssökande personer i maj efter arbetsmarknadsstatus

Av alla arbetssökande personer i maj stod arbetslösa samt permitterade för mer än en tredjedel vardera

Figur 1 illustrerar att ca 34,5 procent av de arbetssökande personerna (inklusive boende utanför Åland) i maj 2020 bestod av permitterade arbetstagare (982 personer). Jämfört med april 2020 är det en minskning med 46 personer. Ungefär 38 procent av de arbetssökande personerna var arbetslösa (1 077 personer), detta i sin tur är en ökning med 147 personer jämfört med april 2020. Även jämfört med situationen den 15 maj har arbetslösheten ökat något, antalet arbetslösa eller permitterade har ökat från 2 001 personer den 15 maj till 2 046 personer den 1 juni 2020 (endast boende på Åland).

Arbetslösheten i de flesta kommuner påverkas kraftigt av den rådande situationen, framförallt har antalet arbetslösa och permitterade personer ökat i Mariehamn (med 43 personer jämfört med april 2020). Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet högst för personer under 25 år (20,7 procent), följt av personer i åldern 25–54 år (13,1 procent) och personer 55 år och äldre (11,1 procent).

Ungdomsarbetslösheten steg kraftigt i maj

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 20,7 procent, jämfört med 4,9 procent i maj ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 17,8 procent jämfört med 23,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 11,1 procent (3,4 procent i maj ifjol). Här var arbetslöshetstalet 10,7 procent för kvinnorna och 11,5 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (255 stycken) var högre än i maj ifjol (181 stycken), och utgör 1,7 procent av arbetskraften (1,2 procent i maj ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 84 stycken över 55 år (2,4 procent) och 17 personer under 25 år (0,5 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 53 personer varit arbetslösa längre än tre månader (3,7 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i maj var 17,5 procent (4,7 procent i maj ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i maj ca 10,9 procent (2,3 procent i maj ifjol) medan det i skärgården steg till 8,7 procent (2,1 procent i maj ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i maj högst i Mariehamn (med 17,5 procent) medan det var lägst på Sottunga med 4,4 procent. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 2: Regionala arbetslöshetstal 1993–2020

Situationen på den åländska arbetsmarknaden i maj 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession.

Antalet lediga platser minskade kraftigt

Antalet lediga platser var i maj 86 stycken (inklusive sju sommararbetsplatser), och det är hela 273 platser mindre än i maj 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 4,2 procent i maj i år, vilket är 68,9 procentenheter lägre än maj ifjol. Under maj månad tillsattes 173 stycken lediga platser vilket är hela 129 platser mindre än under maj ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 60,1 procent inom tre veckor, jämfört med ca 60,3 procent i maj ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 67 stycken).

Kommande publicering preliminärt 2 juli 2020

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2017. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax