Arbetslöshetssituationen maj 2021

Det relativa arbetslöshetstalet 7,1 procent i maj

I maj var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 7,1 procent, jämfört med 13,4 procent i maj ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 6,5 procent medan det var 7,7 procent för männen. I maj var 1,6 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Coronavirusets (covid-19) inverkan på den åländska arbetsmarknaden

Den rådande coronavirussituationen och de restriktioner som för närvarande råder på Åland har fortsättningsvis stora konsekvenser för sysselsättningsläget på den åländska arbetsmarknaden. Efter den snabba ökningen av antalet arbetslösa samt permitterade arbetssökande under våren 2020, så har antalet sedan mitten av juni år 2020 minskat i långsam takt. Efter en liten uppgång i mars 2021 har antalet arbetslösa och permitterade minskat igen i april och maj.

Det kan poängteras att i den här statistiken definieras dels arbetslösa arbetssökande, dels permitterade personer som arbetslösa. De permitterade personerna har fortfarande en arbetsgivare i praktiken även om de för tillfället saknar arbete.

Figur 1: Arbetssökande personer i maj efter arbetsmarknadsstatus

Av alla arbetssökande personer i maj stod arbetslösa för ungefär 36 procent

Figur 1 illustrerar att knappt tolv procent av de arbetssökande personerna i maj 2021 (inklusive boende utanför Åland) bestod av permitterade arbetstagare (271 personer). Jämfört med april 2021 är det en minskning med 73 personer. Ungefär 36 procent av de arbetssökande personerna var arbetslösa (827 personer), detta i sin tur är en minskning med 143 personer jämfört med april 2021.

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet högst för personer under 25 år (8,9 procent), följt av personer i åldern 25–54 år (7,1 procent) samt personer 55 år och äldre (6,5 procent). Jämfört med situationen i april har det relativa arbetslöshetstalet minskat i samtliga åldersgrupper.

Observera att en av orsakerna till den minskade arbetslösheten i maj är att företagare som lyfter arbetsmarknadsstöd numera är kodade som i arbete, efter att tidigare varit kodade som arbetslösa. Denna förändring är enligt nationella anvisningar.

Antalet långtidsarbetslösa sjönk i maj

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 8,9 procent, jämfört med 20,7 procent i maj ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 6,9 procent jämfört med 10,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 6,5 procent (11,1 procent i maj ifjol). Här var arbetslöshetstalet 6,9 procent för kvinnorna och 6,1 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (530 stycken) var mycket högre än i maj ifjol (255 stycken), och utgör 3,4 procent av arbetskraften (1,7 procent i maj ifjol). Antalet har minskat jämfört med april då antalet långtidsarbetslösa var 681 st. Av de långtidsarbetslösa var 145 stycken över 55 år (4,1 procent) och 42 personer under 25 år (1,2 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 70 personer varit arbetslösa längre än tre månader (5,0 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Kökar

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i maj var 9,5 procent (17,5 procent i maj ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i maj ca 5,5 procent (10,9 procent i maj ifjol) medan det i skärgården sjönk till 5,5 procent (8,7 procent i maj ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i maj högst i Kökar (med 9,8 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2010–2021

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade jämfört med maj ifjol

Antalet lediga platser var i maj 254 stycken (inklusive 39 sommararbetsplatser), och det är hela 168 platser mer än i maj 2020. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 23,2 procent i maj i år, vilket är 19,0 procentenheter högre än maj ifjol. Under maj månad tillsattes hela 248 stycken lediga platser vilket är 75 platser mer än under maj ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 64,9 procent inom tre veckor, jämfört med ca 60,1 procent i maj ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 117 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2018. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax