Arbetslöshetssituationen maj 2023

Det relativa arbetslöshetstalet 4,1 procent i maj

I maj var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 4,1 procent, samma som i maj ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,6 procent medan det var 4,5 procent för männen. I maj var 1,3 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet lite högre för unga arbetssökande. Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 7,5 procent (5,2 procent i maj ifjol). För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 6,5 procent jämfört med 8,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,6 procent (4,1 procent i maj ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,1 procent för kvinnorna och 4,3 procent för männen. För personer i åldern 25–54 år var arbetslöshetstalet 3,9 procent (4,1 procent i maj ifjol), här var arbetslöshetstalet 3,5 procent för kvinnorna och 4,2 procent för männen. Jämfört med situationen i april sjönk det relativa arbetslöshetstalet åldersgruppen 55 år och äldre, men steg i åldersgrupperna under 25 år samt 25–54 år. För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i maj var 5,7 procent (5,6 procent i maj ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i maj ca 3,1 procent (3,2 procent i maj ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,4 procent (3,8 procent i maj ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i maj högst i Mariehamn (med 5,7 procent) medan det var lägst i Kumlinge (med 0,7 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2023

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser minskade i maj

Antalet lediga platser var i maj 299 stycken (inklusive 66 sommararbetsplatser), och det är 60 platser mindre än i maj 2022. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 48,6 procent i maj i år, vilket är 8,6 procentenheter lägre än maj ifjol. Under maj månad tillsattes hela 513 stycken lediga platser vilket är 31 platser mer än under maj ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 51,5 procent inom tre veckor, jämfört med ca 59,5 procent i maj ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 271 stycken).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2020. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax