Arbetslöshetssituationen maj 2024

Det relativa arbetslöshetstalet 4,1 procent i maj

I maj var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 4,1 procent, samma som i maj ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,5 procent medan det var 4,7 procent för männen. I maj var 1,4 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet lite högre för unga arbetssökande. Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 7,0 procent (7,5 procent i maj ifjol). För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet något lägre än för männen, 5,1 procent jämfört med 8,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 4,1 procent (3,6 procent i maj ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,3 procent för kvinnorna och 5,0 procent för männen. För personer i åldern 25–54 år var arbetslöshetstalet 3,8 procent (3,9 procent i maj ifjol), här var arbetslöshetstalet 3,4 procent för kvinnorna och 4,1 procent för männen. Jämfört med situationen i april sjönk det relativa arbetslöshetstalet i samtliga åldersgrupper. För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i maj var 5,6 procent (5,7 procent i maj ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i maj ca 3,1 procent (samma som i maj ifjol) medan det i skärgården var 3,3 procent (2,4 procent i maj ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i maj högst i Mariehamn (med 5,6 procent) medan arbetslöshetstalet var lägst i Kumlinge (med 2,1 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2019–2024

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser minskade i maj

Antalet lediga platser var i maj 273 stycken (inklusive 30 sommararbetsplatser), och det är 26 platser färre än i maj 2023. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 44,8 procent i maj i år, vilket är 3,8 procentenheter lägre än maj ifjol. Under maj månad tillsattes 397 stycken lediga platser vilket är 116 platser mindre än under maj ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 53,9 procent inom tre veckor, jämfört med ca 51,5 procent i maj ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 148 stycken).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2021. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax