Arbetslöshetssituationen mars 2016

Förändringar i statistiken

Arbetslöshetsmeddelandet har genomgått en förnyelse från och med januari 2016, den största skillnaden är att begreppen öppen arbetslöshet samt total arbetslöshet inte längre används. Det som motsvarar öppen arbetslöshet benämns i fortsättningen som relativ arbetslöshet. Total arbetslöshet, som omfattade öppet arbetslösa samt placerade i åtgärder, redovisas inte längre. Förnyelsen av arbetslöshetsmeddelandet har genomförts främst för att öka jämförbarheten med omkringliggande regioner. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet 3,7 procent i mars

I mars var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,7 procent, i mars ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,9 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 2,9 procent medan det var 4,5 procent för männen. Ungefär 1,5 procent av arbetskraften var sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Eckerö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn sjönk i mars till 4,6 procent, i mars ifjol var den 4,9 procent. På landsbygden var arbetslöshetstalet i mars 3,1 procent (3,3 procent i mars ifjol) medan det i skärgården steg till 2,7 procent (2,5 procent i mars ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i mars högst i Eckerö (med 5,0 procent) medan det fortsättningsvis inte fanns några arbetslösa i Sottunga.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000–2016

Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Ungdomsarbetslösheten sjönk

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 6,0 procent, i mars ifjol var det 6,3 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 4,8 procent jämfört med 7,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,1 procent, i mars ifjol var andelen 3,6 procent. Även här var arbetslöshetstalet högre för männen (3,6 procent) än för kvinnorna (2,8 procent). Antalet långtidsarbetslösa var identiskt med mars ifjol (178 st), och utgör 1,2 procent av arbetskraften. Av de långtidsarbetslösa var 63 st över 55 år (1,9 procent) och elva personer under 25 år (0,7 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 30 personer varit arbetslösa längre än tre månader (2,0 procent)

Antalet arbetssökande minskade något

Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 115 personer i slutet av mars vilket är sju personer mindre än ett år tidigare. Den relativa arbetslösheten består av arbetssökande personer som antingen är arbetslösa eller permitterade (i mars 523 st respektive tio st). Utöver dessa kan även arbetssökande personer med sysselsättningsstöd (39 st), i arbetsprövning/arbetspraktik (21 st) samt personer i sysselsättningsfrämjande utbildning (160 st) räknas som utan arbete. Enligt Arbets- och näringsministeriet står dock personer i arbetsprövning/arbetspraktik samt personer i utbildning utanför arbetskraften, och räknas således inte som arbetslösa. Personer med sysselsättningsstöd (tidigare kallat placerade i åtgärder) räknades tidigare in i begreppet total arbetslöshet.

Antalet lediga platser minskade i mars

Antalet lediga platser var i mars 282 stycken (inklusive 109 sommarjobb och nio platser utanför Åland), och det är hela 62 platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 53,0 procent i mars i år, vilket är 7,9 procentenheter lägre än mars ifjol. Under mars månad tillsattes hela 365 st lediga platser, vilket är 17 platser fler än under mars ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 50,4 procent inom tre veckor, jämfört med ca 34,5 procent i mars ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 200 st). Observera att yrkesindelningen från och med juni 2014 följer den internationella yrkesklassificeringen ISCO-2010, och följaktligen inte är jämförbar med tidigare publicerade uppgifter.

Figur 2: Antal öppet arbetslösa arbetssökande och lediga platser enligt yrke, mars 2016

Stapeldiagram som visar antalet öppet arbetslösa arbetssökande och lediga platser enligt yrke

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om årsmedeltal finns även som Excel-filer på vår hemsida, här finns även en Excel-fil med beräknad risk för arbetslöshet: diagram och underlagstabell finns att ladda ned.

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 4 april 2016 

Kommande publicering preliminärt 3 maj 2016