Arbetslöshetssituationen mars 2017

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Enligt de senaste uppgifterna har arbetskraften på Åland ökat, vilket innebär att det relativa arbetslöshetstalet har sjunkit lite trots att antalet arbetslösa arbetssökande har ökat något. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2014. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet 3,7 procent i mars

I mars var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,7 procent, samma som i mars ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,3 procent medan det var 4,1 procent för männen. Ungefär 1,4 procent av arbetskraften var sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,4 procent, i mars ifjol var det 6,0 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 4,6 procent jämfört med 6,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,5 procent (3,1 procent i mars ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,5 procent för kvinnorna och 3,6 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (150 st) var lägre än i mars ifjol (178 st), och utgör 1,0 procent av arbetskraften (1,2 procent i mars ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 59 st över 55 år (1,7 procent) och tio personer under 25 år (0,3 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 26 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,7 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet oförändrat i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i mars var 4,6 procent (samma som i mars ifjol). På landsbygden sjönk arbetslöshetstalet i mars till 3,0 procent (3,1 procent i mars ifjol) medan det i skärgården steg till 3,8 procent (2,7 procent i mars ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i mars högst i Kökar (med 6,0 procent) medan det var lägst i Sottunga, som inte hade några arbetslösa personer alls. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2017

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i mars 345 stycken (inklusive 134 sommararbetsplatser), och det är 63 platser mer än jämfört med situationen ett år tidigare. Utöver detta fanns 530 lediga platser utanför Åland. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 61,8 procent i mars i år, vilket är 8,8 procentenheter högre än mars ifjol. Under mars månad tillsattes 347 st lediga platser, vilket är 18 platser mindre än under mars ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 45,5 procent inom tre veckor, jämfört med ca 50,4 procent i mars ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 181 st).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax