Arbetslöshetssituationen mars 2018

Det relativa arbetslöshetstalet 3,9 procent i mars

I mars var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,9 procent, i mars ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,7 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,4 procent medan det var 4,5 procent för männen. I mars var 1,1 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,1 procent, i mars ifjol var det 5,4 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 3,7 procent jämfört med 6,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 4,0 procent (3,5 procent i mars ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,4 procent för kvinnorna och 4,7 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (200 st) var högre än i mars ifjol (150 st), och utgör 1,3 procent av arbetskraften (1,0 procent i mars ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 69 st över 55 år (2,0 procent) och sju personer under 25 år (0,2 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 26 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,8 procent).  För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet 5,0 procent i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i mars steg till 5,0 procent (4,6 procent i mars ifjol). På landsbygden steg arbetslöshetstalet i mars till 3,3 procent (3,0 procent i mars ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,4 procent (3,8 procent i mars ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i mars högst i Geta (med 6,1 procent) medan det var lägst i Sottunga, som fortsättningsvis inte hade några arbetslösa personer.  För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2018

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i mars 411 stycken (inklusive 167 sommararbetsplatser), vilket är 66 st mer än i mars 2017. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 69,4 procent i mars i år, vilket är 7,6 procentenheter högre än mars ifjol. Under mars månad tillsattes 352 st lediga platser vilket är fem platser mer än under mars ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 44,0 procent inom tre veckor, jämfört med ca 45,5 procent i mars ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 166 st).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2015. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax