Arbetslöshetssituationen mars 2019

Det relativa arbetslöshetstalet 3,6 procent i mars

I mars var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,6 procent, i mars ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,9 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 2,9 procent medan det var 4,2 procent för männen. I mars var 1,3 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,9 procent, i mars ifjol var det 5,1 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 4,6 procent jämfört med 7,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,7 procent (4,0 procent i mars ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,0 procent för kvinnorna och 4,4 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (171 stycken) var lägre än i mars ifjol (200 stycken), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (1,3 procent i mars ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 68 stycken över 55 år (2,0 procent) och elva personer under 25 år (0,3 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 30 personer varit arbetslösa längre än tre månader (2,1 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i mars sjönk till 4,6 procent (5,0 procent i mars ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i mars ca 2,9 procent (3,3 procent i mars ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,4 procent (oförändrat jämfört med mars ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i mars högst i Mariehamn (med 4,6 procent) medan det var lägst i Sottunga som fortsättningsvis inte hade några arbetslösa. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2019

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i mars 501 stycken (inklusive 225 sommararbetsplatser), och det är 90 platser mer än i mars 2018. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 92,8 procent i mars i år, vilket är 23,4 procentenheter högre än mars ifjol. Under mars månad tillsattes 297 stycken lediga platser vilket är 55 platser mindre än under mars ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 37,4 procent inom tre veckor, jämfört med ca 44,0 procent i mars ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen ervice- och försäljningspersonal (med 96 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2016. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax